Työpajan vetäjä

Vapaa­eh­toi­sen on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää Jyvä­lään työ­pa­ja itse­ään kiin­nos­ta­vas­ta aihees­ta tai tai­dos­ta, jon­ka halu­aa jakaa muil­le­kin. Työ­pa­ja voi olla ker­ta­luon­tei­nen tai jakau­tua useam­mal­le päi­väl­le. Jär­jes­tä­mäl­lä työ­pa­jan jon­kin Jyvä­län toi­min­non (esi­mer­kik­si lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta, kan­sa­lais­toi­min­ta, moni­kult­tuu­ri­nen työ) yhtey­teen pää­see halu­tes­saan mukaan myös Jyvä­län arkeen.

• Työ­pa­jan vetä­mi­seen ei ole ikä­ra­jaa tai sii­tä voi­daan sopia erik­seen
• Työ­pa­jan vetä­jä­nä voi har­joi­tel­la mm. peda­go­gi­sia tai­to­jaan ja saa­da
   koke­mus­ta ohjaa­mi­ses­ta
• Työ­pa­jan vetä­jä on oikeu­tet­tu 50%:n alen­nuk­seen Jyvä­län
   kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na toteu­tet­ta­vis­ta kurs­seis­ta
   sinä luku­kau­te­na, kun jär­jes­tää työ­pa­jan

 

Lisä­tie­to­ja:
Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378