Videopeliryhmän apuohjaaja

Apuoh­jaa­ja yllä­pi­tää hyvää miel­tä ja yleis­tä jär­jes­tys­tä. Apuoh­jaa­ja pelaa, jut­te­lee ja opas­taa ja voi halu­tes­saan jär­jes­tää peliai­heis­ta ohjel­maa (visai­lua, kisai­lua, äänes­tyk­siä..). Lisäk­si apuoh­jaa­ja voi huo­leh­tia esi­mer­kik­si osal­lis­tu­ja­lis­tas­ta, pitää aloi­tus-/lop­pu­pu­heen­vuo­ro­ja sekä rou­da­ta tava­roi­ta.

• Apuoh­jaa­jan teh­tä­vät rää­tä­löi­dään vapaa­eh­toi­sen omien
   vah­vuuk­sien ja kiin­nos­tus­ten mukaan
• Apuoh­jaa­ja­na voi toi­mia vii­koit­tain tai itsel­leen sopi­vi­na ajan­koh­ti­na
• Halu­tes­saan voi ottaa pää­vas­tuun yhdes­tä kokoon­tu­mi­ses­ta, mikä on
   hyvää koke­mus­ta esi­mer­kik­si peda­go­gin opin­toi­hin
• Apuoh­jaa­ja­na toi­mi­vat hen­ki­löt ovat oikeu­tet­tu­ja 50%:n
   alen­nuk­seen Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton ryh­mä­ope­tuk­se­na
   toteu­tet­ta­vis­ta kurs­seis­ta nii­nä luku­kausi­na, kun he ovat
   vapaa­eh­tois­toi­min­nas­sa sään­nöl­li­ses­ti muka­na

Lue lisää video­pe­li­ryh­mäs­tä.

Lisä­tie­to­ja:
Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341