Löytöretki työttömille

Löy­tö­ret­kel­lä kes­ki­ty­tään myön­tei­siin asioi­hin ja omien voi­ma­va­ro­jen ja vah­vuuk­sien etsi­mi­seen. Poh­di­taan omia tavoit­tei­ta yhdes­sä. Löy­tö­ret­ki tar­jo­aa sekä ryh­mä­toi­min­taa että vapaa­muo­toi­sia koh­taa­mi­sia.

Löy­tö­ret­ki-ryh­mät

Löy­tö­ret­ki-ryh­mät kokoon­tu­vat maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin, tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Ryh­mät tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den ver­tais­tuel­li­seen koh­taa­mi­seen ja aja­tus­ten jaka­mi­seen. Sisäl­löt muo­tou­tu­vat osal­lis­tu­jien ja ohjaa­jan ideoi­den ja toi­vei­den poh­jal­ta. Mene­tel­mi­nä mm. kes­kus­te­lu, toi­min­nal­li­set ja luo­vat teh­tä­vät sekä ret­ket.

Ryh­mät ovat osal­lis­tu­jil­le mak­sut­to­mia ja voit osal­lis­tua halua­maa­si ryhmään/ryhmiin itsel­le­si sopi­vi­na ajan­koh­ti­na ilman sitou­tu­mis­ta. Ter­ve­tu­loa mukaan!

Löy­tö­ret­ken olo­huo­ne

Löy­tö­ret­ken olo­huo­ne on ryh­mä­ta­paa­mi­sia vapaa­muo­toi­sem­pi koh­taa­mi­sen paik­ka. Olo­huo­nees­sa voi vie­rail­la itse koke­man­sa tar­peen mukaan ja kes­kus­tel­la tar­vit­taes­sa kah­den kes­ken työn­te­ki­jän kans­sa.

Olo­huo­ne on avoin­na kes­ki­viik­koi­sin klo 14.00–16.00.

Löy­tö­ret­ken toi­min­ta­ka­len­te­ri

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Tutus­tu myös Löy­tö­ret­ken vapaa­eh­tois­teh­tä­viin!

Lue lisää Löy­tö­ret­ken Face­book-sivuil­ta.

Yhteys­tie­dot

loytoretki[at]jyvala.fi

Koor­di­naat­to­ri
Tui­ja Levo
tuija.levo[at]jyvala.fi
p. 050 476 5304

Ver­tai­soh­jaa­ja
Rit­va Kar­hu
ritva.karhu[at]jyvala.fi
p. 050 476 5424

Ver­tai­soh­jaa­ja
Pil­vi Tyr­väi­nen
pilvi.tyrvainen[at]jyvala.fi
p. 050 476 5420