Oma polku

Mis­sä on mun pol­ku­ni, kun taak­se jää koti­maa?
Mis­sä on mun pol­ku­ni, kun per­he ja rak­kaat jää­vät taa?
Mikä on mun pol­ku­ni, kun ympä­ril­lä on kyl­mää ja pime­ää?
Mikä on mun pol­ku­ni, kun ympä­ril­lä on niin pal­jon uut­ta?

Oma pol­ku -toi­min­nas­sa aute­taan Suo­meen yksin, ilman per­het­tä tul­lei­ta nuo­ria löy­tä­mään oma pol­kun­sa uudes­sa koti­maas­sa. Toi­min­nas­sa oman­kie­li­set men­to­rit ohjaa­vat pien­ryh­miä ja  aut­ta­vat nuo­ria heil­le ajan­koh­tai­sis­sa asiois­sa. Ker­ran kuu­kau­des­sa jär­jes­te­tään “Yhdes­sä! Nuor­ten tapaa­mi­nen”, joka on avoin tapaa­mis­paik­ka maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le ja suo­ma­lai­sil­le nuo­ril­le. Lisäk­si suo­ma­lai­sia tai pidem­pään Suo­mes­sa asu­nei­ta nuo­ria pereh­dy­te­tään toi­mi­maan vapaa­eh­toi­si­na iso­sis­koi­na ja -vel­ji­nä nuo­ril­le.

Oma pol­ku -iso­si­sa­ruk­se­na toi­mi­mi­nen on vapaa­eh­tois­teh­tä­vä, jos­sa voi toi­mia joko yksit­täi­sen nuo­ren tai nuor­ten ryh­män kans­sa. Toi­min­ta tapah­tuu suo­mek­si.

Kou­lu­tuk­ses­sa saat tie­toa yksin tul­lei­den nuor­ten tilan­tees­ta Suo­mes­sa, kotou­tu­mi­sen tuke­mi­ses­ta, iso­si­sa­ruk­se­na toi­mi­mi­ses­ta ja set­le­ment­ti­työs­tä.

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Vii­ta­jy­väs­sä (Vii­ta­nie­men­tie 11–13).

Iso­si­sa­rus-kou­lu­tuk­set kevääl­lä 2019:

Kou­lu­tus 10.4. ja 13.4.

Ilmoit­tau­tu­mi­set:

Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341

Ker­rot­han ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä mah­dol­li­set eri­tyis­ruo­ka­va­liot.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Huom. Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut toi­min­nas­ta, mut­ta ajan­koh­ta ei sovi sinul­le, ota sil­ti yhteyt­tä, niin voim­me sopia tapaa­mi­sen.

Oma pol­ku -toi­min­nan slo­gan on “Kuin iso per­he”.

Oma pol­ku on Set­le­ment­ti­lii­ton Koti­pol­ku 2 -hank­keen osa­han­ke, jon­ka Jyvä­län Set­le­ment­ti ry toteut­taa. Koti­pol­kua rahoit­taa Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö. Oma pol­ku -toi­min­taa pilo­toi­tiin vuo­den 2018 aika­na ja toi­min­ta jat­kuu vuo­den 2019 ajan.

Lue lisää blo­gi­si­vus­tol­ta.

Yhtey­de­no­tot ja lisä­tie­to­ja: 

Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341