Sillat

Jyvä­län uudes­sa Sil­lat-hank­kees­sa raken­ne­taan sil­to­ja eri taus­tois­ta tule­vien ihmis­ten välil­le. Toi­min­nan perus­ta­na ovat toi­min­nal­li­nen peda­go­giik­ka sekä kult­tuu­ri­sen­si­tii­vi­nen ohjaus.

Hank­kees­sa on kol­me eri toi­min­ta­muo­toa:

•Vii­koit­tain kokoon­tu­va Tuu ja tee! -ryh­mä

Haluat­ko tava­ta uusia ihmi­siä, puhua suo­mea ja teh­dä eri­lai­sia asioi­ta yhdes­sä? Haluat­ko jakaa mui­den kans­sa, mitä sinä osaat? Jos haluat, tämä ryh­mä sopii sinul­le. Tuu ja tee! -ryh­mäs­sä opi­taan yhdes­sä teke­mäl­lä (lear­ning by doing). Ryh­mä on tar­koi­tet­tu nuo­ril­le ja aikui­sil­le ja se on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton.

Tuu ja tee! -ryh­mä kokoon­tuu Jyvä­läs­sä (1.kerros, paja) tiis­tai­sin 26.3.–27.5. klo 13.45–15.15. Ohjaa­ji­na toi­mi­vat Maria Typ­pö ja Nora Som­ly­ody.

Tapah­tu­mat ja työ­pa­jat eten­kin per­heil­le ja nuo­ril­le
Sosi­aa­li-, kas­va­tus- ja nuo­ri­soa­lan opis­ke­li­joil­le ja ammat­ti­lai­sil­le suun­na­tut kou­lu­tuk­set, jois­sa syven­ny­tään poik­ki­tie­teel­lis­ten toi­min­nal­lis­ten meto­dien käyt­töön moni­kult­tuu­ri­ses­sa työs­sä. Ensim­mäi­nen kou­lu­tusil­ta­päi­vä pidet­tiin tam­mi­kuus­sa ja vuo­den 2019 aika­na jär­jes­te­tään vie­lä kak­si muu­ta kou­lu­tus­ta.

Sillat-tapahtumat keväällä 2019

• Tuu mukaan! -ystä­vän­päi­vän tapah­tu­ma Vetu­ri­tal­leil­la
14.2. kel­lo 16–19
• Työ­pa­ja per­heil­le Jyväs­ky­län päi­vän tapah­tu­mas­sa
pää­kir­jas­tol­la 23.3.
• Tou­ko­Fest -tapah­tu­mas­sa työ­pa­ja kou­lu­lai­sil­le
• Ylä­kau­pun­gin Yös­sä työ­pa­ja per­heil­le

In English