Jyvälän SUUNTA-hanke (ESR, 2015 — 2016)

Jyvä­län SUUN­TA-han­ke aloit­ti toi­min­tan­sa syys­kau­den 2015 alus­sa. Jyvä­län han­ke oli Jyväs­ky­län ammat­ti­kor­kea­kou­lun hal­lin­noi­man SUUNTA – Nuor­ten van­hem­pien suun­ta työ­ural­le -han­ke­ko­ko­nai­suu­den osa­han­ke. Han­ke on toteu­tet­tu Kes­ki-Suo­mes­sa, Jyväs­ky­län ja Ääne­kos­ken seu­tu­kun­nil­la ja poh­joi­ses­sa Kes­ki-Suo­mes­sa.

Hank­keen koh­de­ryh­mä­nä oli­vat työ­hön suun­taa­vat nuo­ret (pää­asias­sa alle 30-vuo­ti­aat) van­hem­mat. Hank­keen tavoit­tee­na oli paran­taa nuor­ten van­hem­pien työ- ja toi­min­ta­ky­kyä sekä kehit­tää hei­dän tar­pei­taan vas­taa­via, ver­tais­tu­kea hyö­dyn­tä­viä ryh­mä­muo­toi­sia pal­ve­lu­muo­to­ja.

Ryh­mis­sä nuo­ri on voi­nut syven­tää ymmär­rys­tä itses­tä, van­hem­muu­des­ta, poh­tia arjen sel­viy­ty­mis­tä ja suun­taa työ­elä­mäs­sä sekä tava­ta mui­ta nuo­ria van­hem­pia.