Oiva ja Ilona (STEA 2016–2018)

Jyvä­län Set­le­ment­ti ry:n Oiva ja Ilo­na -toi­min­nas­sa toteu­tet­tiin ja kehi­tet­tiin suku­puo­li­sen­si­tii­vis­tä eri­tyis­nuo­ri­so­työ­tä. Toi­min­ta oli suun­nat­tu pää­osin 16–29 -vuo­tiail­le nuo­ril­le ja nuo­ril­le aikui­sil­le, jot­ka koki­vat tar­vit­se­van­sa vah­vaa aikui­sen tukea. Nuor­ten kas­vuun liit­ty­viä kysy­myk­siä, elä­män­hal­lin­taa, osal­li­suut­ta ja tun­ne­tai­to­ja tuet­tiin yksi­lö­ta­paa­mi­sil­la, koh­den­ne­tuil­la tee­ma­ryh­mil­lä ja avoi­mel­la toi­min­nal­la. Oivan ja Ilo­nan tavoit­tee­na oli toteut­taa mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­taa nuo­ri­so­läh­töi­ses­ti täy­den­täen Jyväs­ky­län kau­pun­gin ja ver­kos­to­toi­mi­joi­den pal­ve­lu­tar­jon­taa. Lisäk­si toi­min­nan tavoit­tee­na oli toi­mia suku­puo­li­sen­si­tii­vi­sen eri­tyis­nuo­ri­so­työn asian­tun­ti­ja­na ja lisä­tä yhteis­työ­tä suku­puo­li­sen­si­tii­vi­sen nuo­ri­so­työn toteut­ta­mi­ses­sa alu­eel­lis­ten nuo­ri­so­toi­mi­joi­den välil­lä.

Oivan ja Ilo­nan tar­koi­tuk­se­na oli tukea nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten hen­ki­lö­koh­tais­ta kas­vua, toi­mi­juut­ta ja sosi­aa­lis­ta vah­vis­tu­mis­ta. Toi­min­nas­sa jär­jes­tet­tiin avoin­ta har­ras­te- ja vapaa-ajan toi­min­taa, koh­den­net­tu­ja pien­ryh­miä ja yksi­lö­työ­tä tar­peen mukaan. Oiva-toi­min­ta kes­kit­tyi poi­kien ja nuor­ten mies­ten tuke­mi­seen ja Ilo­na-toi­min­ta koh­den­tui tyt­tö­jen ja nuor­ten nais­ten tuke­mi­seen. Toi­min­nas­sa huo­mioi­tiin suku­puo­len moni­nai­suus, joten myös tytök­si ja pojak­si itsen­sä koke­vat oli­vat ter­ve­tul­lei­ta mukaan.

Oivaa ja Ilo­naa rahoit­ti Sosi­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kus (STEA) ja Jyväs­ky­län kau­pun­ki vas­ta­si toi­min­nan tila­kus­tan­nuk­sis­ta.