Palanen elämää -verkkokauppa

Pala­nen elä­mää on Suo­men Set­le­ment­ti­lii­ton ja pai­kal­lis­ten set­le­ment­tien yhtei­nen verk­ko­kaup­pa, jon­ka aineet­to­mil­la lah­joil­la autat taval­li­sia ihmi­siä ympä­ri Suo­men. Samal­la ilah­du­tat myös ystä­vää­si! Verk­ko­kaup­pa toi­mii osoit­tees­sa palanenelämää.fi.
Pala­nen elä­mää on ainut­laa­tui­nen tapa aut­taa: lah­jal­la­si voit antaa esi­mer­kik­si vähä­va­rai­sel­le nuo­rel­le mah­dol­li­suu­den kult­tuu­ri­ret­keen tai tar­jo­ta kok­kai­luil­ta­päi­vän, jos­sa nuo­ret saa­vat tie­toa ter­veel­lis­ten ja edul­lis­ten ruo­kien teke­mi­ses­tä. Verk­ko­kau­pas­sa voit vali­ta, mil­le paik­ka­kun­nal­le tai alu­eel­le lah­ja­si koh­dis­tuu. Kerä­tyt varat ohja­taan koko­nai­suu­des­saan valit­se­ma­si set­le­men­tin koh­tee­seen. Juu­ri pai­kal­li­suus tekee verk­ko­kau­pas­ta ainut­laa­tui­sen.
Jyvä­län tuot­tei­siin pää­set tutus­tu­maan täs­tä!