Kansalaisopisto

Jyvälän kansalaisopisto itää ihmisistä

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tol­la on pit­kät ja vah­vat juu­ret. Ne pureu­tu­vat pai­kal­li­seen mai­se­maan ja ime­vät voi­man­sa vapaan sivis­tys­työn peri­aat­teis­ta ja teh­tä­vis­tä sekä kan­sain­vä­li­sen set­le­ment­ti­liik­keen arvois­ta: lähim­mäi­syy­des­tä, yhtei­söl­li­syy­des­tä ja yhteis­työs­tä. Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to on pie­ni ja ket­te­rä yksi­tyi­nen opis­to, jos­sa kurs­si­tar­jon­ta raken­ne­taan asiak­kai­den tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan.

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa
• kyl­ve­tään uusia ideoi­ta, aja­tuk­sia ja toi­min­ta­ta­po­ja
• kas­tel­laan miel­tä ja kehoa, luo­vuut­ta ja mie­li­ku­vi­tus­ta
• kas­va­te­taan tie­to­ja ja tai­to­ja, itse­tun­te­mus­ta ja -var­muut­ta
• kit­ke­tään ahtai­ta aja­tuk­sia, kehon ja kie­len kan­keut­ta
• kerä­tään uusia tut­ta­vuuk­sia, vii­saut­ta ja elin­voi­maa.

Ter­ve­tu­loa mukaan!