Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen verkossa

Jyvä­län verk­ko­si­vu­jen lisäk­si voit ilmoit­tau­tua kurs­seil­lem­me suo­raan Hel­leWin sivuil­la.

Valit­se sinua kiin­nos­ta­va kurs­si ja klik­kaa vih­re­ää ilmoit­tau­tu­mis­pai­ni­ket­ta. Kurs­si lisä­tään ostos­ko­rii­si. Voit ilmoit­tau­tua useal­le kurs­sil­le samal­la ker­taa. Klik­kaa lopuk­si ostos­ko­ria vasem­mal­la ja kir­jaa lomak­kee­seen yhteys­tie­to­si.

Jos valit­se­ma­si kurs­si on jo ehti­nyt täyt­tyä, kan­nat­taa ilmoit­tau­tua vara­si­jal­le, sil­lä kurs­sil­le voi tul­la peruu­tuk­sia. Opis­to tar­jo­aa usein myös  toi­sen saman­si­säl­töi­sen kurs­sin, jos vara­si­jal­le jää­nei­tä on riit­tä­väs­ti.

Ilmoittautuminen puhelimitse

Musii­kin yksi­tyi­so­pe­tuk­seen ilmoit­tau­du­taan vain puhe­li­mit­se, ja voit ilmoit­tau­tua soit­ta­mal­la myös muil­le kurs­seil­le. Käy­tä ensi­si­jai­ses­ti opis­ton toi­mis­ton nume­roa, p. 014 217 202. Ruuh­ka-aikoi­na, eli ilmoit­tau­tu­mi­sen alkaes­sa, ilmoit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan myös nume­ros­sa 050 343 6929.

Ilmoittautuminen on sitova

Ilmoit­tau­tues­sa varaat itsel­le­si kurs­si­pai­kan ja sitou­dut mak­sa­maan kurs­si­mak­sun. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun. Kurs­si­mak­su hyvi­te­tään ainoas­taan lää­kä­rin­to­dis­tuk­sel­la.

Alennukset kurssimaksuista

Opis­to voi myön­tää yhden 30 euron alen­nuk­sen kurs­si­mak­sus­ta / luku­kausi

• työt­tö­mil­le

• maa­han­muut­ta­jil­le

• vähän kou­lu­te­tuil­le (vain perus- tai kan­sa­kou­lu)

• hen­ki­löil­le, jot­ka koke­vat oppi­mi­sen vai­keak­si

Alen­nuk­sia on rajal­li­nen mää­rä, joten alen­nuk­sen saa­dak­se­si ota yhteyt­tä opis­ton toi­mis­toon (p. 014–217 202). Jos olet työ­tön, käy toi­mis­tos­sa (Palo­kun­nan­ka­tu 16) näyt­tä­mäs­sä doku­ment­ti työt­tö­myy­des­tä­si noin vii­kon sisäl­lä ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta.

Maksaminen

Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­te­tään kurs­si­kir­je ja las­ku pos­tit­se tai säh­kö­pos­tiin. Mak­suai­kaa on kak­si viik­koa. Kurs­si­kir­jees­sä  on lisä­tie­to­ja kurs­sis­ta, kurs­si­pai­kas­ta sekä mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vis­ta mate­ri­aa­leis­ta tai varus­teis­ta.

Kurs­si­mak­su on mah­dol­lis­ta mak­saa myös osis­sa. Ole yhtey­des­sä Jyvä­län toi­mis­toon.

Kulttuuri– ja liikuntasetelit

Kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­se­te­leil­lä (Smar­tum, Tyky-kun­to­se­te­lit+, ePas­si, Viri­ke­se­te­lit) voi mak­saa ryh­mä­ope­tuk­se­na toteu­tet­ta­vien lii­kun­ta-, musiik­ki- ja käden­tai­to­kurs­sien kurs­si­mak­su­ja. Jos mak­sat sete­leil­lä, toi­mi­tat­han sete­lit ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen opis­ton toi­mis­toon. ePas­sin ja Smar­tum Sal­don verk­ko­mak­sun voit mak­saa samal­la, kun ilmoit­tau­dut ver­kos­sa.

Lisä­tie­to­ja
Opis­ton toi­mis­to
p. 014 217 202