Kurssit

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to on pie­ni ja ket­te­rä yksi­tyi­nen opis­to. Kurs­si­tar­jon­ta raken­ne­taan asiak­kai­den tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan.

Kurs­si­tar­jon­ta jakau­tuu seit­se­mään aihea­lu­ee­seen, joi­den sisäl­töi­hin voit tutus­tua ohei­sis­ta lin­keis­tä.