Esiintymis- ja ilmaisutaidot

Ilmai­su­voi­maa arkeen — Innos­tu impros­ta!

Haluat­ko roh­kais­tua ja oppia heit­täy­ty­mään uusiin tilan­tei­siin? Oppia ole­maan läs­nä ja kuun­te­le­maan mui­ta? Tai har­joi­tel­la esiin­ty­mis­tai­to­ja­si? Impro­vi­saa­tio kehit­tää kaik­kea tätä! Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan impro­vi­saa­tio­teat­te­rin perus­tei­siin toi­min­nal­li­ses­ti, ren­nol­la otteel­la ja hymy huu­lil­la. Kehi­tyt itseil­mai­sus­sa ja saat työ­ka­lu­ja arjen koh­taa­mi­siin kou­lus­sa, töis­sä ja vapaa-ajal­la. Työ­pa­jaan osal­lis­tu­val­la ei tar­vit­se olla aikai­sem­paa koke­mus­ta impro­vi­saa­tios­ta.

Ohjaa­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 6–20 hen­ki­löä

Pituus: 2–4 h

Pyy­dä tar­jous