Kansalaistoiminnan koordinaattori

Jyvä­län Set­le­ment­ti ry:een kuu­luu kan­sa­lais­opis­to, kou­lu­lais­ten ilta­päi­vä­toi­min­ta, nuo­ri­so- ja kan­sa­lais­toi­min­ta, eri­lai­set hank­keet sekä työl­lis­tä­mis­toi­min­ta. Jyvä­län kan­sa­lais­toi­min­ta tukee aktii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta ja jär­jes­tää eri­lais­ta ryh­mä­toi­min­taa ja tapah­tu­mia eri-ikäi­sil­le lähia­lu­een asuk­kail­le.

Haem­me kan­sa­lais­toi­min­taan orga­ni­soin­ti­tai­tois­ta ja idea­ri­kas­ta koor­di­naat­to­ria. Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri suun­nit­te­lee ja toteut­taa ryh­mä­toi­min­taa, jär­jes­tää tapah­tu­mia, luo yhteis­työ­ver­kos­to­ja sekä suun­nit­te­lee ja kokei­lee uut­ta toi­min­taa. Kan­sa­lais­toi­min­taa yllä­pi­de­tään vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­den voi­min. Koor­di­naat­to­rin teh­tä­vä­nä on vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti, ohjaus ja kou­lu­tus. Työ­hön kuu­luu hal­lin­nol­li­sia teh­tä­viä, kuten seu­ran­ta, rapor­toin­ti ja tilas­toin­ti. Toi­min­taa rahoi­te­taan ja kehi­te­tään avus­tus­ten ja han­ke­toi­min­nan avul­la, joten teh­tä­vään sisäl­tyy myös eri­lais­ten rahoi­tus­ha­ke­mus­ten työs­tä­mi­nen.  

Etsi­mäl­täm­me hen­ki­löl­tä edel­ly­te­tään sovel­tu­vaa esi­mer­kik­si ohjausa­lan kou­lu­tus­ta ja hänel­lä on jo koke­mus­ta koor­di­noin­ti- ja /tai kehit­tä­mis­teh­tä­vis­tä. Työ edel­lyt­tää sekä itse­näis­tä ja kehit­tä­vää työ­otet­ta että hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Koor­di­naat­to­ri toi­mii vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­den ohjaa­ja­na, joten hänel­tä toi­vo­taan myön­teis­tä asen­net­ta ja moti­voin­ti­tai­to­ja. Lisäk­si kan­sa­lais­toi­min­nan ja/tai vapaa­eh­tois­työn tun­te­mus kat­so­taan eduk­si.

Työ on osa-aika­työ­tä, 28–30 tun­tia vii­kos­sa ja edel­lyt­tää oikeut­ta palk­ka­tu­keen. Työ alkaa 1.8. ja työ­suh­teen kes­to on yksi vuo­si. Työ­suh­det­ta voi edel­tää työ­ko­kei­lu. Työ­hön sisäl­tyy jon­kin ver­ran ilta- ja vii­kon­lop­pu­työ­tä.

Yhtey­de­no­tot, vapaa­muo­toi­set hake­muk­set ja ansio­luet­te­lot 31.5.2019 men­nes­sä: helena.huovila@jyvala.fi p. 040–522 5448.