Lapset, nuoret ja perheet

Jyvä­län lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta tar­jo­aa har­ras­tus­toi­min­taa 7–16-vuotiaille, lei­ri­toi­min­taa kou­lu­jen loma-aikoi­na, koko per­heen tapah­tu­mia sekä mah­dol­li­suu­den toi­mia vapaa­eh­toi­se­na ryh­mä­noh­jaa­ja­na.

Kevään 2019 har­ras­tus­ryh­miä ovat capoei­ra, nuk­kei­lu­ryh­mä, Dance­Mix-tans­si­ryh­mät sekä video­pe­li­ker­ho. Kevään aika­na voi osal­lis­tua myös kan­kaan­pai­nan­ta­pa­jaan ja leti­tys­pa­jaan.

Jyvä­län Jälk­kä­rit on pie­nil­le kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tu tur­val­li­nen ja muka­va paik­ka ilta­päi­vän viet­toon. Loma-aikoi­na Jyvä­lä tar­jo­aa lei­ri­toi­min­taa: kesä­lei­reil­le ilmoit­tau­tu­mi­nen on käyn­nis­ty­nyt.

Lap­sil­le suun­nat­tu­ja kurs­se­ja löy­tyy kan­sa­lais­opis­tos­ta. Mum­mo­la on las­ten ja senio­rei­den yhtei­nen olo­huo­ne.

Ter­ve­tu­loa mukaan toi­min­taan!

Lisä­tie­to­ja:
Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341

Jyvä­läs­sä nuo­ril­le suun­nat­tua toi­min­taa toteut­taa myös Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus (OPH), joka tar­jo­aa kie­li- ja kult­tuu­rio­pe­tus­ta 17–29-vuotiaille maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le.