Höntsäillään!

Eikö ole teke­mis­tä? Onko tyl­sää? Tule mukaan hönt­säi­le­mään! Hen­gail­laan ja teh­dään yhdes­sä muka­va ilta.

Hönt­säil­lään! on 16–29-vuotiaille nuo­ril­le mie­hil­le suun­nat­tu ryh­mä, joka kokoon­tuu kes­ki­viik­koi­sin klo 19.00–21.00 Vii­ta­jy­väs­sä. Ryh­män ohjaa­ji­na toi­mi­vat Anni ja Mar­kus.

Lisä­tie­toa ja ilmoit­tau­tu­mi­set
anni.niemela[at]jyvala.fi
p. 040 596 4611 (What­sApp-vies­tit)

Hönt­säil­lään! on osa Huma­nis­ti­sen ammat­ti­kor­kea­kou­lun Mies­ten vuo­ro -han­ket­ta, jos­sa kokeil­laan nuor­ten mies­ten kans­sa ryh­mä­läh­töi­siä kult­tuu­ri- ja tai­de­si­säl­tö­jen mal­le­ja. Toi­min­nal­la edis­te­tään nuor­ten mies­ten sosi­aa­li­sia tai­to­ja, iden­ti­teet­ti­työ­tä ja kas­vua koh­ti aikui­suut­ta.

Ter­ve­tu­loa mukaan!