Leiritoiminta koulujen loma-aikoina

Kaik­ki Jyvä­län kesä­lei­rit ovat 7–11 -vuo­tiail­le tar­koi­tet­tu­ja päi­vä­lei­re­jä, joil­la on ohjat­tua toi­min­taa klo 9 — 15. Tar­vit­taes­sa lap­sen voi tuo­da klo 8 ja hakea klo 16. Vii­si­päi­väis­ten lei­rien hin­ta on 90€ ja neli­päi­väi­sen kep­pi­hep­pa­lei­rin hin­ta on 72€. Lei­ri­hin­taan  kuu­luu lei­rioh­jel­ma, lou­nas ja väli­pa­la.

Luo­vas­ti leik­kien — kuvis­lei­ri 3.–7.6.2019 TÄYNNÄ! (Voit sil­ti ilmoit­tau­tua vara­si­jal­le, niin ilmoi­tam­me teil­le mikä­li paik­ka vapau­tuu.)

Täl­lä lei­ril­lä mie­li­ku­vi­tus saa lau­ka­ta ja luo­vuus vir­ra­ta. Kuvis­lei­rin ohjel­mas­sa on leik­kiä, piir­tä­mis­tä, maa­laus­ta, pai­nan­taa ja ulkoi­lua. Lei­rin punai­se­na lan­ka­na on las­ten luo­mat tari­nat. Lei­ril­lä hyö­dyn­ne­tään kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­le­ja.

Muu­vi — lii­kun­ta- ja tans­si­lei­ri 10.–14.6.2019 TÄYNNÄ(Voit sil­ti ilmoit­tau­tua vara­si­jal­le, niin ilmoi­tam­me teil­le mikä­li paik­ka vapau­tuu.)

Lei­ril­lä lii­ku­taan iloi­sis­sa mer­keis­sä niin Jyvä­län tila­vas­sa salis­sa kuin ulko­na. Lei­rin ohjel­mas­sa on lii­kun­nal­li­sia leik­ke­jä, tans­sia, ulkoi­lua ja ret­ki sekä käden­tai­to­ja ja pelai­lua. Lei­ri sopii kai­kil­le lap­sil­le, osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä aikai­sem­paa koke­mus­ta lii­kun­ta- tai tans­si­har­ras­tuk­ses­ta.

Kep­pi­hep­pa­lei­ri — 17. — 20.6.2019 TÄYNNÄ!(Voit sil­ti ilmoit­tau­tua vara­si­jal­le, niin ilmoi­tam­me teil­le mikä­li paik­ka vapau­tuu.)

Suo­si­tul­la kep­pi­hep­pa­lei­ril­lä kir­ma­taan kesä­lai­tu­mil­le, kokeil­laan eri­lai­sia rat­sas­tus­tyy­le­jä kep­pi­hep­po­jen kans­sa sekä val­mis­te­taan kep­pi­hep­pa­tar­vik­kei­ta. Oma kep­pi­hep­pa mukaan!

Luo­vas­ti leik­kien — käden­tai­to­lei­ri 1.–5.7.2019

Lei­ril­lä pää­see kokei­le­maan moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia käden­tai­to­ja kuten pape­ri­mas­sa­töi­tä, pape­rin teke­mis­tä, nik­ka­roin­tia, neu­la­huo­vu­tus­ta ja kan­kaan­pai­nan­taa. Lisäk­si lei­rin aika­na ulkoil­laan, pelail­laan ja lei­ki­tään. Lei­ril­lä hyö­dyn­ne­tään kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­le­ja.

Aurin­ko — lei­ri 29.7 — 2.8 

Kesän vii­mei­sel­lä lei­ril­lä lei­ki­tään ja pelail­laan, nau­ti­taan ryt­meis­tä ja musii­kis­ta sekä eläy­dy­tään draa­ma­har­joi­tuk­siin. Lisäk­si lei­rin aika­na raken­ne­taan maja, ulkoil­laan ja käy­dään pik­ni­kil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du: 

* Täh­del­lä mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Ilmoit­tau­tues­sa­si varaat lap­sel­le­si lei­ri­pai­kan ja sitou­dut mak­sa­maan lei­ri­mak­sun. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun. Sai­ras­ta­pauk­sis­sa peruu­tus­mak­sua ei veloi­te­ta, kun esi­tät lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen. Käsit­te­lem­me kaik­ki lomak­keen tie­dot luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Emme luo­vu­ta tie­to­ja eteen­päin.

Haluai­sit­ko apuoh­jaa­jak­si las­ten­lei­ril­le? Lue lisää ja tule mukaan!

Lisä­tie­to­ja:
Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341