Perhebrunssit

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa koko per­heen bruns­sil­le ❤

Bruns­si on ren­to koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa aikui­set voi­vat kes­kus­tel­la ja lap­sil­le löy­tyy tilaa leik­kiä. Tar­jol­la on kah­via, tee­tä ja syö­tä­vää niin isoil­le kuin pie­nil­le. Ilmoi­tat­han vii­meis­tään kak­si päi­vää ennen bruns­sia, kuin­ka mon­ta hen­keä per­hees­tän­ne osal­lis­tuu ja mah­dol­li­set eri­tyis­ruo­ka­va­liot.

Tulos­sa ole­vat per­he­bruns­sit:
lau­an­tait 25.5 ja 31.8 klo 10–12

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Ilmoit­tau­tu­mi­set:
Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341