Kurssit Musiikki Laulu

Laulan, tulkitsen ja vapaudun — 3 päivän intensiivikurssi laulajille, kesä 2019

Mitä­pä jos syk­syn aluk­si heit­täy­tyi­sit lau­lun vie­tä­väk­si? Olet jo lau­la­nut jon­kin ver­ran, mut­ta kai­paat lau­la­mi­seen vapaut­ta ja uskal­lus­ta tul­ki­ta omal­la tyy­lil­lä­si. Täl­lä Inten­sii­vi­kurs­sil­la kes­ki­tym­me kuu­den hen­gen ryh­mäs­sä Jaa­na Elo­ran­nan (lau­lu) ja Sinik­ka Kive­län (pia­no) kans­sa lau­la­mi­sen tek­niik­kaan sekä sii­hen, miten saat ilmais­tua lau­laes­sa sanot­ta­va­si niin, että esi­tyk­se­si säväh­dyt­tää. Pereh­dym­me myös lau­la­jan ja pia­nis­tin yhteis­työ­hön: opit kuun­te­le­maan ja huo­mioi­maan säes­tys­tä ja saa­maan sii­tä tukea omaan esiin­ty­mi­see­si. Kan­nus­tam­me toi­nen tois­tam­me ylit­tä­mään itsen­sä.

Toi­mi­tat­han 5.8. men­nes­sä nuo­tit kah­des­ta valit­se­mas­ta­si kap­pa­lees­ta (ilmoi­ta sävel­la­ji, jos se ei ole sama kuin nuo­tis­sa) Jaa­nan ja Sini­kan säh­kö­pos­tei­hin (jaana.eloranta(at)gmail.com, sinikkahannele.k(at)gmail.com) ja opet­te­le mie­lel­lään kap­pa­leet ulkoa tai aina­kin osaa ne niin hyvin, että voim­me kes­kit­tyä olen­nai­seen.


Per­jan­tai­na 16.8. klo 17.00–21.00
Lau­an­tai­na 17.8. klo 10.0–16.00
Sun­nun­tai­na 18.8. klo 10.00–16.00

Ryh­mä­ko­ko: 6

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta ja Sinik­ka Kive­lä

Hin­ta: 240 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.