Kurssit Keho ja mieli Hyvinvointia luonnosta

Lempeä ilta-miniretriitti, kesä 2019

Aloi­tam­me mini­ret­rii­tin rau­hal­li­sil­la ja lem­peän koke­muk­sel­li­sil­la hen­gi­tys­har­joi­tuk­sil­la. Psy­ko­fyy­si­sen hen­gi­tys­te­ra­pian har­joit­teet sisäl­tä­vät sekä kehol­li­sia että mie­li­ku­val­li­sia ele­ment­te­jä. Eväs­tauon jäl­keen jat­kam­me kurs­si­paik­kaa ympä­röi­vään luon­toon ja teem­me mie­li­paik­ka­har­joi­tuk­sen. Sii­nä etsim­me itsel­le sopi­van pai­kan luon­nos­ta ja hyö­dyn­näm­me mie­li­paik­kaa edel­leen muis­sa har­joi­tuk­sen vai­heis­sa. Mie­li­paik­ka­har­joi­tus antaa mah­dol­li­suu­den pysäh­ty­mi­sen koke­muk­sel­le ja ren­tou­tu­mi­sel­le. Illan lopuk­si on mah­dol­li­suus sau­no­mi­seen ran­ta­sau­nal­la.


Kes­ki­viik­ko­na 24.7. klo 17.00–20.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 22 €

Sijain­ti: Könk­kö­län tila, Vesan­gan­tie 37

Ilmoit­tau­du