Löytöretki-hankkeen vertaisohjaaja

Löy­tö­ret­ki-han­ke käyn­nis­tyi 1.8.2018 ja sitä rahoit­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kus, STEA. Han­ke jär­jes­tää ver­tais- ja har­ras­tus­toi­min­taa työt­tö­mil­le ja toi­min­nan tavoit­tee­na on tukea osal­lis­tu­jia löy­tä­mään jat­ko­pol­ku­ja esi­mer­kik­si työ­elä­mään, opis­ke­lui­hin tai har­ras­tus­toi­min­taan voi­maan­tu­mi­sen ja yhdes­sä ideoi­mi­sen kaut­ta. Toi­min­ta on osal­lis­tu­jil­le vapaa­eh­tois­ta ja mak­su­ton­ta.

Hank­kees­sa toi­mii koor­di­naat­to­ri ja kak­si osa-aikais­ta ver­tai­soh­jaa­jaa. Han­ke­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti ohjaa­jat vaih­tu­vat vuo­sit­tain, joten etsim­me nyt kah­ta osa-aikais­ta ver­tai­soh­jaa­jaa ajal­le 1.9.2019–31.8.2020. Ohjaa­jien työ­ai­ka on 20h/viikko, joka jakau­tuu 3–4 työ­päi­väl­le sopi­muk­sen mukaan. Ver­tai­soh­jaa­jil­ta edel­ly­te­tään koke­mus­ta työt­tö­myy­des­tä sekä ohjaus- ja han­ke­työs­tä. 

Ver­tai­soh­jaa­ja vas­taa ver­tais-/har­ras­tus­toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta, toteut­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä. Hän toi­mii ohjaa­ja­na sekä hank­kii tar­vit­taes­sa eri alo­jen asian­tun­ti­joi­ta tuot­ta­maan sisäl­tö­jä. Kes­kei­ses­sä roo­lis­sa ovat tii­mi- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot. Ohjaus­työs­sä hyö­dyn­ne­tään toi­min­nal­li­sia mene­tel­miä ja ver­tai­soh­jaa­ja hyö­dyn­tää omaa osaa­mis­taan ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­taan toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa. Ver­tai­soh­jaa­jan teh­tä­viin sisäl­tyy myös vies­tin­tään, asia­kas­han­kin­taan sekä rapor­toin­tiin liit­ty­viä teh­tä­viä. Lisä­tie­to­ja Löy­tö­ret­ken toi­min­nas­ta löy­tyy Jyvä­län verk­ko­si­vuil­ta ja Face­boo­kis­ta Löy­tö­ret­ki Jyvä­lä.

Lähe­tä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­se­si ja cv 24.5.2019 men­nes­sä osoit­tee­seen tuija.levo(at)jyvala.fi. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa koor­di­naat­to­ri tuija.levo(at)jyvala.fi tai p. 050 476 5304.