Kurssit Keho ja mieli Hyvinvointia luonnosta

Luontomielipaikka, kesä 2019

Mie­li­paik­ka­har­joi­tuk­sen aika­na etsim­me itsel­lem­me luon­nos­ta sopi­van pai­kan, jota hyö­dyn­näm­me myös har­joi­tuk­sen muis­sa vai­heis­sa. Mie­li­paik­ka­har­joi­tus antaa mah­dol­li­suu­den pysäh­ty­mi­sen koke­muk­sel­le arjen kes­kel­lä, teh­den tilaa myös rau­hoit­tu­mi­sen ja ren­tou­tu­mi­sen koke­muk­sil­le. Har­joi­tuk­sen myö­tä voit tie­toi­ses­ti hyö­dyn­tää luon­nos­ta löy­ty­viä mie­li­paik­ko­ja oman hyvin­voin­nin tuke­na.


Lau­an­tai­na 31.8. klo 12.00–14.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 13 €

Sijain­ti: Jyväs­ky­län luon­to­koh­de (tar­ken­tuu myö­hem­min)

Ilmoit­tau­du