Maahanmuuttajille

Jyvä­län moni­kult­tuu­ri­nen toi­min­ta tar­jo­aa maa­han­muut­ta­jil­le mah­dol­li­suuk­sia tutus­tua suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin, vah­vis­taa arjen hal­lin­nan tai­to­jaan, laa­jen­taa sosi­aa­lis­ta ver­kos­to­aan ja saa­da tukea mui­hin kotou­tu­mi­sen kan­nal­ta tär­kei­siin asioi­hin. Suo­men kiel­tä ope­te­taan pien­ryh­mis­sä asiak­kai­den yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­den. Moni­kult­tuu­ri­nen toi­min­ta tar­jo­aa myös monen­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia toi­mia vapaa­eh­toi­se­na tai har­joit­te­li­ja­na ryh­mä­toi­min­nois­sam­me.