Avaimet onnistumiseen -koulutus

Koulutusta ja työharjoittelua nuorille maahanmuuttajille

Tar­joam­me moni­puo­lis­ta kie­li- ja kult­tuu­rio­pe­tus­ta nuo­ril­le maa­han­muut­ta­jil­le. Ryh­mät kokoon­tu­vat vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa klo 9–15 väli­se­nä aika­na. Ryh­mis­sä saa tukea arjen hal­lin­taan, tule­vai­suu­den suun­nit­te­luun sekä kult­tuu­rin ja ympä­ris­tön tun­te­muk­seen. Kokei­lem­me ja kar­tu­tam­me monen­lai­sia tai­to­ja, mm. lii­kun­taa, musiik­kia, käden­tai­to­ja sekä kok­kai­lua ja teem­me tutus­tu­mis­käyn­te­jä eri koh­tei­siin. Suo­men kie­len ope­tus tapah­tuu pien­ryh­mis­sä ja eri tai­to­ta­soil­la.

Ohjaus on hyvin käy­tän­nön­lä­heis­tä ja toi­min­nal­lis­ta. Mukaan voi tul­la myös vähäi­sel­lä suo­men kie­len tai­dol­la.

Kou­lu­tuk­set 2019:
Avai­met 1: 17.9.2018–29.3.2019:
Ope­tus­ta 4–5 tun­tia /pvä 5 päi­vä­nä vii­kos­sa
— Avai­met 2: 16.4.2019–20.6.2019:
Ope­tus­ta 4,5 tuntia/pvä 4 päi­vä­nä vii­kos­sa

Mis­sä opis­kel­laan?
Opis­ke­lu tapah­tuu Vii­ta­jy­väs­sä, osoit­tees­sa Vii­ta­nie­men­tie 11–13. Lisäk­si ope­tuk­seen sisäl­tyy run­saas­ti tutus­tu­mis­käyn­te­jä pai­kal­li­siin koh­tei­siin.

Rahoi­tus
Kou­lu­tus­ta rahoit­taa Ope­tus­hal­li­tus ja se on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton. Työt­tö­mät voi­vat hakea Kelan kor­vaus­ta kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen ajal­ta.

Kuka voi hakea ja miten?
Kou­lu­tus on suun­nat­tu 17–29-vuotiaille, työt­tö­mil­le, vail­la opis­ke­lu­paik­kaa ole­vil­le ja oles­ke­lu­lu­van saa­neil­le maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le.

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Kysy vapai­ta paik­ko­ja:

Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
p. 040 588 2380
avaimetonnistumiseen[at]jyvala.fi