Koulutuksen esittely

Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus on Ope­tus­hal­li­tuk­sen nuo­ri­so­ta­kuu­ra­hoi­tuk­sel­la jär­jes­tet­tyä maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten opis­ke­lu- ja työ­val­miuk­sia tuke­vaa kou­lu­tus­ta. Kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na on tar­jo­ta vail­la opis­ke­lu- tai työ­paik­kaa ole­vil­le nuo­ril­le moni­kult­tuu­ris­ta pien­ryh­mä­toi­min­taa, joka tukee osal­li­suut­ta ja itseoh­jau­tu­vuut­ta, vah­vis­taa elä­män- ja arjen­hal­lin­taa, tar­jo­aa työ­ka­lu­ja tule­vai­suu­den suun­nit­te­luun sekä ammen­taa voi­maa ver­tai­suu­des­ta.

Elämäntilanne huomioidaan tarvelähtöisesti ja räätälöiden

Vail­la opis­ke­lu- ja työ­paik­kaa ole­vil­le tar­jo­taan inten­sii­vis­tä ryh­mä­toi­min­taa vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa.

TE-toi­mis­ton asiak­kail­le tar­jo­taan kou­lu­tus­ta joko omaeh­toi­se­na opis­ke­lu­na, jos asiak­kaal­la on voi­mas­sa ole­va kotou­tu­mis­suun­ni­tel­ma, tai sivu­toi­mi­se­na opis­ke­lu­na / työ­ko­kei­lu­na, jos kotou­tu­mi­sai­ka on umpeu­tu­nut. Ver­tais­ryh­mäs­sä tapah­tu­van toi­min­nan lisäk­si pyri­tään työ­ko­kei­li­jal­le rää­tä­löi­mään tilai­suuk­sia har­joi­tel­la työ­teh­tä­viä Jyvä­län muis­sa toi­mi­pis­teis­sä tai mui­den toi­mi­joi­den pal­ve­luk­ses­sa. Opis­ke­lu- tai työ­ko­kei­lua­jal­ta on mah­dol­lis­ta saa­da KELAn työ­mark­ki­na­tu­kea ja yllä­pi­to­kor­vaus­ta.

Opin­nois­saan kan­nat­te­le­vaa tukea tar­vit­se­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta ryh­mä­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­seen joko valin­nai­se­na opin­to­na tai 4–6 vii­kon mit­tai­se­na työ­har­joit­te­lu­jak­so­na. Opis­ke­lus­ta tai har­joit­te­lus­ta sovi­taan oppi­lai­tok­sen opet­ta­jan ja/tai opon kans­sa.

Lue lisää kou­lu­tuk­sen esit­tees­tä:
Avai­met onnis­tu­mi­seen 2018–2019

Mitä ja miten opis­kel­laan?

Kou­lu­tuk­sen aihe­pii­rit ja tavoit­teet suun­ni­tel­laan huo­mioi­den oppi­lai­den aikai­sem­mat opin­not, kiin­nos­tuk­sen koh­teet ja tar­peet sekä Ope­tus­hal­li­tuk­sen suo­si­tus aikuis­ten maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­mis­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­maa var­ten. Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sen kes­kei­set kou­lu­tus­si­säl­löt ovat:

• Koti tutuk­si (arjen tai­dot ja elä­män­hal­lin­ta)
• Kult­tuu­ri tutuk­si (kult­tuu­ri­nen iden­ti­teet­ti ja vuo­ro­vai­ku­tus)
• Ympä­ris­tö tutuk­si (sosi­aa­li­set ver­kos­tot ja moni­puo­li­set toi­min­nan mah­dol­li­suu­det)
• Tule­vai­suus­vers­tas (hen­ki­lö­koh­tai­set ohjaus­kes­kus­te­lut, suo­ma­lai­seen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mään tutus­tu­mis­ta, omien vah­vuuk­sien ja amma­til­lis­ten kiin­nos­tus­ten kar­toit­ta­mis­ta, tutus­tu­mis­käyn­te­jä oppi­lai­tok­siin ja työ­har­joit­te­lu­paik­koi­hin)

Suo­men kie­len ope­tus­ta on tar­jol­la kol­mes­sa eri taso­ryh­mäs­sä. Lisäk­si ohjauk­seen voi­daan sisäl­lyt­tää mm. käden­tai­dol­li­sia, tans­si- ja musiik­ki-ilmai­sul­li­sia ja lii­kun­nal­li­sia osioi­ta.

Lue lisää:


Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sen tavoit­teet ja sisäl­löt

Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sen kes­kei­set mene­tel­mät ja toi­min­ta­ta­vat ovat toi­min­nal­li­nen peda­go­giik­ka, integroi­tu suo­men kie­len ope­tus, voi­maut­ta­mi­nen, vah­vis­ta­mi­nen ja osal­li­suus, tar­ve­läh­töi­syys sekä kult­tuu­ri- ja suku­puo­li­sen­si­tii­vi­syys.

Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sen kes­kei­set mene­tel­mät
ja toi­min­ta­ta­vat


Lisä­tie­to­ja:

Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus
Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to
Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380

facebook.com/avaimetonnistumiseen

Käyn­tio­soi­te:
Vii­ta­jy­vä
Vii­ta­nie­men­tie 11–13
40720 Jyväs­ky­lä

Pos­tio­soi­te:
Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to / Avai­met onnis­tu­mi­seen
Vii­ta­nie­men­tie 11–13
40720 Jyväs­ky­lä