Harjoittelu tai vapaaehtoistyö

Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa har­joit­te­lu­jak­so tai osal­lis­tua vapaa­eh­tois­työ­hön moni­puo­li­ses­ta maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten paris­sa teh­tä­väs­tä toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le. Työn sisäl­tö voi­daan rää­tä­löi­dä tapaus­koh­tai­ses­ti. Har­joit­te­lun tun­ti­mää­rä voi vaih­del­la muu­ta­mas­ta viik­ko­tun­nis­ta max. 30 h/vko, klo 8.30–16.00 välil­lä. Har­joit­te­lun kes­to voi olla mak­si­mis­saan 14 viikkoa/lukukausi.

Kuka voi hakea?

Har­joit­te­luun tai vapaa­eh­tois­työ­hön ovat ter­ve­tul­lei­ta sekä suo­mea äidin­kie­le­nään puhu­vat, että suo­men kiel­tä opet­te­le­vat. Har­joit­te­lun voi suo­rit­taa työ­ko­kei­lu­na (TE-toi­mis­ton asiak­kaat), osa­na opin­to­jaan (oppi­lai­tok­set) ja yhdis­tet­ty­nä jos­sain muus­sa toi­mi­pis­tees­sä teh­tä­vään har­joit­te­luun.

Haluai­sit­ko toi­mia tuki­hen­ki­lö­nä kou­lu­tuk­sem­me opis­ke­li­jal­le?

Tutus­tu ja lii­ty Suo­miys­tä­vien Face­book-ryh­mään. Ryh­män tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta help­po kana­va tie­don ja vies­tien väli­tyk­seen, kuu­lu­mis­ten vaih­ta­mi­seen ja ideoi­den jaka­mi­seen niil­le vapaa­eh­toi­sil­le tu-kihen­ki­löil­le, jot­ka ovat tuke­mas­sa Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vien maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten kotou­tu­mis­ta.

Lisä­tie­to­ja:

Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
p. 040 588 2380
avaimetonnistumiseen[at]jyvala.fi