Vapaaehtoiseksi tai harjoittelijaksi

Avai­met onnis­tu­mi­seen
Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa har­joit­te­lu­jak­so tai osal­lis­tua vapaa­eh­tois­työ­hön moni­puo­li­ses­ta maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten paris­sa teh­tä­väs­tä toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le. Työn sisäl­tö voi­daan rää­tä­löi­dä tapaus­koh­tai­ses­ti. Har­joit­te­lun tun­ti­mää­rä voi vaih­del­la muu­ta­mas­ta viik­ko­tun­nis­ta max. 30 h/vko, klo 8.30–16.00 välil­lä. Har­joit­te­lun kes­to voi olla mak­si­mis­saan 14 viikkoa/lukukausi.Harjoitteluun tai vapaa­eh­tois­työ­hön ovat ter­ve­tul­lei­ta sekä suo­mea äidin­kie­le­nään puhu­vat, että suo­men kiel­tä opet­te­le­vat. Har­joit­te­lun voi suo­rit­taa työ­ko­kei­lu­na (TE-toi­mis­ton asiak­kaat), osa­na opin­to­jaan (oppi­lai­tok­set) ja yhdis­tet­ty­nä jos­sain muus­sa toi­mi­pis­tees­sä teh­tä­vään har­joit­te­luun.

Lisä­tie­to­ja:
Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
p. 040 588 2380
avaimetonnistumiseen[at]jyvala.fi

Sil­lat-han­ke

Sil­lat-hank­kees­sa raken­ne­taan toi­min­nan avul­la sil­to­ja eri taus­tois­ta tule­vien ihmis­ten välil­le, toi­min­ta­muo­toi­na vii­koit­tain kokoon­tu­va Tuu ja tee! -ryh­mä, kai­kil­le avoi­met tapah­tu­mat sekä ammat­ti­lai­sil­le suun­na­tut kou­lu­tuk­set.

Sil­lat-hank­kee­seen ote­taan 1–2 osa-aikais­ta har­joit­te­li­jaa. Har­joit­te­li­jan teh­tä­vän­ku­vaan kuu­luu vii­koit­tai­ses­sa ryh­mäs­sä muka­na ole­mi­nen (suun­nit­te­lus­sa ja ohjauk­ses­sa avus­ta­mi­nen tar­vit­taes­sa) sekä tapah­tu­mien suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen. Teh­tä­vä sisäl­tää ilta­työ­tä. Hank­kees­sa on myös mah­dol­li­suus toi­mia vapaa­eh­toi­se­na apuoh­jaa­ja­na, ota yhteyt­tä!

Lisä­tie­to­ja:
Koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380
Oma pol­ku
Oma pol­ku -toi­min­ta on suun­nat­tu yksin ilman per­het­tä Suo­meen tul­leil­le nuo­ril­le. Koh­de­ryh­män nuo­ret ovat tul­leet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­na ja saa­neet oles­ke­lu­lu­van, toi­min­taan osal­lis­tu­vat nuo­ret ovat pää­asias­sa 18–21-vuotiaita ja asu­neet Suo­mes­sa 3–4 vuot­ta.  Toi­min­nan tavoit­tee­na on vah­vis­taa sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa,  tar­jo­ta mie­le­käs­tä vapaa-ajan toi­min­taa, tukea kotou­tu­mis­ta ja kie­len oppi­mis­ta.

Oma pol­ku -toi­min­taan kuu­luu oman­kie­lis­ten men­to­rei­den ohjaa­ma ryh­mä­toi­min­ta vii­koit­tain sekä ker­ran kuu­kau­des­sa ole­vat “Yhdes­sä! Nuor­ten tapaa­mi­set”, jot­ka ovat avoi­mia koh­taa­mis­paik­ko­ja suo­ma­lai­sil­le ja maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le nuo­ril­le. Uutuu­te­na käyn­nis­tel­lään iso­si­sa­rus­toi­min­taa, jos­sa suo­ma­lai­set (tai pidem­pään Suo­mes­sa asu­neet) nuo­ret aikui­set toi­mi­vat vapaa­eh­toi­si­na iso­sis­koi­na tai iso­vel­ji­nä Oma pol­ku -nuo­ril­le. Vapaa­eh­toi­set pereh­dy­te­tään teh­tä­vään.

Oma pol­ku -toi­min­taan ote­taan 1 osa-aikai­nen har­joit­te­li­ja, joka voi osal­lis­tua toi­min­nan suun­nit­te­luun, ohjaa­mi­ses­sa avus­ta­mi­seen, jne. Teh­tä­vä sisäl­tää ilta­työ­tä.  Lisäk­si kai­va­taan vapaa­eh­toi­sia toi­mi­maan Oma pol­ku -nuor­ten kans­sa.

Oma pol­ku -toi­min­nan slo­gan on “Kuin iso per­he”.

Lisä­tie­to­ja:
Koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380