Maaliskuu 2019

Kuu­kau­den kas­vo: Mer­vi Hok­ka­nen

Moik­ka ja Sat Nam!

Olen Mer­vi Hok­ka­nen, hen­ki­sel­tä nimel­tä­ni Gian Terath Kaur, ja olen opet­ta­nut kun­da­lii­ni­joo­gaa Jyvä­läs­sä vuo­des­ta 2013. Tör­mä­sin kun­da­lii­ni­joo­gaan ensim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2010 oltua­ni näyt­tä­mäs­sä ter­veys­kes­kuk­ses­sa erääl­lä joo­ga­tun­nil­la saa­maa­ni vam­maa. Ter­veys­kes­kuk­sen aulas­sa pyö­ri aamu-tv ja sii­nä sat­tui ole­maan menos­sa kun­da­lii­ni­joo­gan esit­te­ly. Lam­paan­tal­ja ja peh­meä, pyö­ri­vä lii­ke­kie­li herät­ti­vät huo­mio­ni ja joo­ga­muo­to jäi pyö­ri­mään mie­lee­ni. Yri­tin etsiä tun­te­ja Jyväs­ky­läs­tä, mut­ta näi­tä ei ollut tääl­lä tar­jol­la, joten pää­tin läh­teä Frant­si­laan vii­kon­lop­pu­ret­rii­til­le tutus­tu­maan tähän eri­tyi­sel­tä näyt­tä­neel­tä joo­ga­muo­toon. Vii­kon­lop­pu oli­kin niin päräyt­tä­vä koke­mus, että se sai minut opis­ke­le­maan kun­da­lii­ni­joo­gao­pet­ta­jak­si. Ennen vii­kon­lop­pua en aja­tel­lut ryh­ty­vä­ni opet­ta­maan joo­gaa, vaan halusin vain tie­tää asias­ta enem­män.

Vuo­sien saa­tos­sa kun­da­lii­ni­joo­gas­ta on muo­tou­tu­nut arke­ni ja elä­mä­ni kivi­jal­ka. Kuten Yogi Bha­jan, joka toi joo­ga­muo­don 60-luvul­la Intias­ta län­teen, sanoi: “Everyone’s Birth­right is to live Healt­hy, Hap­py and Holy”, koen, että kun­da­lii­ni­joo­ga tar­jo­aa minul­le mah­dol­li­suu­den elää ter­veem­pää, onnel­li­sem­paa ja hen­ki­sem­pää elä­mää. Kun­da­lii­ni­joo­ga aut­taa pitä­mään jal­ka­ni maas­sa, pään sopi­vas­sa mää­rin pil­vis­sä ja sydä­men auki ympä­röi­väl­le elä­mäl­le.

Äärim­mäi­sen moni­puo­li­se­na tek­no­lo­gia­na kun­da­lii­ni­joo­ga tar­jo­aa usko­mat­to­man pal­jon eri­lai­sia har­joi­tuk­sia ja väli­nei­tä hyvin­voin­nin tuek­si. Kun­da­lii­ni­joo­gaan tutus­tu­mi­nen onkin kuin Pan­do­ran lip­paan avai­si – aar­tei­ta riit­tää tut­kit­ta­vak­si koko lop­pue­lä­mäk­si. Mikään mene­tel­mä ei tie­ten­kään rat­ko kaik­kia elä­män asioi­ta tai siloit­te­le elä­mää edes­sä tasai­sek­si, mut­ta joo­gan tar­joa­ma yhtey­den tun­ne uni­ver­su­miin ja mui­hin ihmi­siin luo kui­ten­kin suh­teel­li­suu­den­ta­jua ja neut­raa­lim­paa suh­tau­tu­mis­ta elä­män kään­tei­siin. Olen­kin todel­la kii­tol­li­nen mah­dol­li­suu­des­ta­ni tutus­tua tähän niin moni­puo­li­seen ja koko­nais­val­tai­ses­ti hoi­ta­vaan mene­tel­mään ja toi­von, että pys­tyn par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la jaka­maan tätä tek­no­lo­gi­aa kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tun­neil­le!
(Kir­joit­ta­ja on pian 45-vuo­tias, kah­den pie­nen lap­sen äiti ja amma­til­taan kun­da­lii­ni­joo­ga-, sekä kuva­tai­deo­pet­ta­ja.)

Kevään kun­da­lii­ni­joo­ga­kurs­sit ovat olleet suo­sit­tu­ja, joten pidä sil­mät auki: uudet kesä­kurs­sit tule­vat pian!