Marraskuu 2018

Kuukauden kasvo: Anneli Meskanen

Ylläs juhan­nusyö­nä 2016. Kuvan ase­tel­ma on minul­le täy­del­li­nen: kai­paan valoa ja ava­raa mai­se­maa.

Olen Anne­li Mes­ka­nen ja ohjaan Jyvä­läs­sä asa­hia ja shin­doa vii­det­tä vuot­ta.

Jyvä­lään tulin innos­ta puh­kuen juu­ri­val­mis­tu­nee­na asa­hi-ohjaa­ja­na syk­syl­lä 2014. Olin kuul­lut ystä­vil­tä­ni, että Jyvä­läs­sä on hie­not arvot ja hyvä työyh­tei­sö, joka otti­kin minut avo­sy­lin vas­taan. Vaik­ka viik­ko­tun­ti­mää­rä on välil­lä ollut vähäi­nen, olen koke­nut itse­ni osak­si työyh­tei­söä, mikä on tär­ke­ää täl­lai­sel­le pät­kä­työ­läi­sel­le ja yksin­puur­ta­jal­le, joka opet­taa useam­mas­sa pai­kas­sa ja toi­mii lisäk­si yrit­tä­jä­nä­kin.

Olen aina pitä­nyt rau­hal­li­sis­ta lii­kun­ta­la­jeis­ta, joi­hin mie­li ehtii mukaan. Japa­nis­ta läh­töi­sin ole­vaa shin­doa olen har­ras­ta­nut vuo­des­ta 2001 ja ohjan­nut vii­mei­set 13 vuot­ta. Asa­hiin minut joh­dat­ti Jyvä­läs­sä käy­mä­ni Yi Jin Jing -kurs­si. Halusin pääs­tä ohjaa­maan jotain vas­taa­van­tyyp­pis­tä kii­na­lai­seen ter­veys­lii­kun­taan perus­tu­vaa lajia ja löy­sin sitä kaut­ta tam­pe­re­lai­sen Timo Kle­mo­lan asa­hi-kou­lu­tuk­set.

Asa­hi on osoit­tau­tu­nut erin­omai­sek­si työ­ka­luk­si monen­lai­sil­le ryh­mil­le sekä eri­lai­siin ja eri­pi­tui­siin tilai­suuk­siin. Jyvä­läs­sä olen ohjan­nut asa­hia eri­tyi­ses­ti senio­ria­siak­kail­le, mut­ta myös nuo­ril­le maa­han­muut­ta­jil­le. Jyvä­län upeat puit­teet ja sopi­van pie­net ryh­mät tuke­vat yksi­löl­lis­tä ope­tus­ta.

Asa­hi ja shin­do ovat kum­pi­kin laje­ja, jois­sa kukin voi kehit­tyä ja syven­tää osaa­mis­taan omaan tah­tiin­sa, ohjaa­jan teh­tä­vä on antaa sii­hen mah­dol­li­suus. Hyvä ohjaa­ja on tie­ten­kin aina aske­len edel­lä ohjat­ta­vi­aan, joten omaa osaa­mis­taan on kehi­tet­tä­vä koko ajan. Onnek­si molem­mis­sa lajeis­sa­ni on sii­hen mah­dol­li­suus ja näin kyp­säl­lä iäl­lä on ollut muka­va löy­tää jäl­leen oppi­mi­sen ilo. Toi­vot­ta­vas­ti pys­tyn välit­tä­mään oman innok­kuu­te­ni myös kurs­si­lai­sil­le.

Vie­lä minus­ta:

- Olen evak­ko­van­hem­pien jäl­ke­läi­nen, joka on tain­nut löy­tää noin 30 eri osoit­teen jäl­keen pysy­vän asuin­si­jan Jyväs­ky­län Palo­kas­ta, aina­kin siel­lä on tul­lut asut­tua jo 19 vuot­ta

- Elä­mä on hei­tel­lyt myös amma­tis­ta toi­seen, Vaa­san kaup­pa­kor­kean kas­va­tis­ta ulko­maan komen­nus­ten ja kotiäi­tiy­den kaut­ta hyvin­voin­tiy­rit­tä­jäk­si

- Minul­la on kol­me aikuis­ta las­ta, jot­ka ovat jo maa­il­mal­la

- Lähel­lä sydän­tä­ni on kar­ja­lais­ten suku­juu­rien myö­tä tal­koo­työ sekä kes­tä­vä kehi­tys; olen muka­na mm. Palok­ka-Seu­ran toi­min­nas­sa ja toi­mi­nut eri ruo­ka­pii­reis­sä vapaa­eh­toi­se­na kym­me­ni­sen vuot­ta

Anne­lin kurs­sit kevääl­lä 2019:

Asa­hin lyhyt­kurs­si

Pari-shin­do

Asa­hin alkeis­jat­ko -senio­ri­ryh­mä

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­seil­le alkaa tiis­tai­na 11.12.

Ter­ve­tu­loa mukaan!