Kurssit Keho ja mieli Hyvinvointia luonnosta

Metsämieli-kurssi, kesä 2019

Tule oppi­maan mie­len- ja tie­toi­suus­tai­to­ja kau­pun­ki­luon­nos­sa! Kurs­sin aika­na pereh­dym­me luon­non hyvin­voin­ti­vai­ku­tuk­siin ja elä­män­tyy­ty­väi­syy­den ainek­siin har­joit­te­le­mal­la mie­len­tai­to­ja. Har­joit­teet on help­po yhdis­tää arki­seen luon­nos­sa liik­ku­mi­seen. Kurs­sin aika­na pää­set myös laa­ti­maan itse­näi­ses­ti tar­pei­sii­si sopi­van, met­sä­mie­li­har­joit­tei­siin poh­jaa­van voi­ma­va­ra­suun­ni­tel­man.

Lisä­tie­toa mene­tel­mäs­tä: www.metsamieli.fi .


Tiis­tai­sin 13.–27.8. klo 17.30–19.00, 3 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 28 €

Sijain­ti: Jyväs­ky­län luon­to­koh­de (tar­ken­tuu myö­hem­min)

Ilmoit­tau­du