Kurssit Keho ja mieli Hyvinvointia luonnosta

Metsämielikävely, kesä 2019

Met­sä­mie­li-mene­tel­mäs­sä hyö­dyn­ne­tään luon­non suo­mia myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin. Rau­hal­li­sen met­sä­mie­li­kä­ve­lyn aika­na teem­me ohja­tus­ti ren­tou­tu­mis­ta, vir­kis­ty­mis­tä ja mie­len­tai­to­ja tuke­via help­po­ja har­joit­tei­ta. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa hyvin­voin­tia ja aut­taa elä­mään antoi­saa elä­mää, elä­män­haas­teis­ta huo­li­mat­ta.


Lau­an­tai 8.6. klo 12.00–13.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 10 €

Sijain­ti: Jyväs­ky­län luon­to­koh­de (tar­ken­tuu myö­hem­min)

Ilmoit­tau­du