Kurssit Elämäntaito Mindfulness

Mindfulness ja jooga, kesä 2019

Teem­me kai­kil­le sopi­vaa, hyvin kevyt­tä joo­gaa sekä eri­lai­sia mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia, jot­ka opet­ta­vat mei­tä löy­tä­mään ren­tout­ta ja läs­nä­oloa täs­tä het­kes­tä, tule­maan tie­toi­sem­mak­si itses­täm­me ja hyväk­sy­mään elä­mäs­sä esiin­ty­viä haas­tei­ta. Tun­nit ovat rau­hal­li­sia ja stres­siä pur­ka­via, pai­not­tuen mind­ful­ness-har­joi­tuk­siin ja ren­tou­tu­mi­seen. Ryh­mään osal­lis­tu­mi­nen ei vaa­di aiem­paa koke­mus­ta joo­gas­ta tai mind­ful­nes­sis­ta.


Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 17.30–19.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Anu Maria Eeri­käi­nen

Hin­ta: 37 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri- tai lii­kun­ta­se­te­leil­lä.