Kurssit Elämäntaito Mindfulness

Mindfulness osaksi arkea, kesä 2019

Mind­ful­nes­sin eli tie­toi­sen, hyväk­sy­vän läs­nä­olon avul­la voit oppia tie­dos­ta­maan mie­le­si omi­nai­suuk­sia ja saa­maan nii­hin etäi­syyt­tä. Näin voit vai­kut­taa koke­maa­si stres­siin ja vah­vis­taa mie­len­rau­haa ja ren­tout­ta. Kurs­sil­la paneu­dum­me eri­tyi­ses­ti sii­hen, miten voit liit­tää eri­lai­set mind­ful­ness-har­joi­tuk­set osak­si päi­vit­täis­tä elä­mää­si ja miten voit tuo­da läs­nä­olon laa­tua mihin tahan­sa teke­mi­seen ja tilan­tee­seen arjes­sa­si. Sään sal­lies­sa teem­me osan har­joi­tuk­sis­ta ulko­na luon­nos­sa. Kurs­si sopii niin mind­ful­nes­sia aiem­min har­joit­ta­neil­le kuin vas­ta-alka­jil­le­kin.


Tors­tai­sin 2.5.–13.6. klo 17.30–19.00, 6 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 55 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le