Kurssit Elämäntaito Mindfulness

Mindfulness-viikonloppu

Mind­ful­ness-vii­kon­lop­pu antaa mah­dol­li­suu­den lisä­tä mie­len­rau­haa ja tasa­pai­noa elä­mää­si. Opit har­joit­ta­maan hyväk­sy­vää tie­tois­ta läs­nä­oloa yksin­ker­tai­sil­la mene­tel­mil­lä, jot­ka lisää­vät ren­tout­ta­si ja kykyä­si olla täs­sä het­kes­sä. Vii­kon­lop­pu sovel­tuu jokai­sel­le, joka on kiin­nos­tu­nut omas­ta hyvin­voin­nis­taan ja stres­sin vähen­tä­mi­ses­tä. Vii­kon­lo­pun aika­na teem­me hyvin kevyt­tä joo­gaa sekä eri­lai­sia tie­toi­suus- ja ren­tou­tu­mis­har­joi­tuk­sia.


Ryh­mä­ko­ko: 8‒10

Opet­ta­ja: Anu Eeri­käi­nen

Hin­ta: 47 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

 

Mind­ful­ness-vii­kon­lop­pu A:
9.–10.2., lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na klo 11.00‒15.15. (2 ker­taa)
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Mind­ful­ness-vii­kon­lop­pu B:
6.–7.4., lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na klo 11.00–15.15. (2 ker­taa)
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le