Kurssit Tietoa ja taitoa Kuvataide, kädentaidot

Nyplättyjä liinoja, kesä 2019

Kurs­sil­la tutus­tu­taan vii­den eri­lai­sen lii­na­mal­lin yksi­tyis­koh­tiin, val­mis­te­taan myns­te­rit ja aloi­te­taan nyplää­mi­nen. Kurs­sin aika­na opis­ke­li­jat oppi­vat valit­se­man­sa mal­lin nyplää­mi­sen niin, että voi­vat jat­kaa sitä itse­näi­ses­ti kesän aika­na koto­na. Kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää nypläyk­sen perus­tei­den hal­lin­taa, jot­ta mal­lin ehtii oppia ope­tus­ker­to­jen aika­na ja itse­näi­nen työs­ken­te­ly onnis­tuu kurs­sin jäl­keen.

Tar­vit­ta­vis­ta mate­ri­aa­leis­ta saa ohjeen opis­tol­ta.


Maa­nan­tai­sin 6.–27.5. klo 17.30–20.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Mai­ja Val­to­la

Hin­ta: 65€

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du