Palanen elämää -verkkokauppa on nyt avoinna!

Palanen elämää on paikallisten hyvien tekojen verkkokauppa

Haluai­sit­ko aut­taa Jyväs­ky­län lap­sia ja nuo­ria, mut­ta et tie­dä, miten? Suo­men Set­le­ment­ti­lii­ton ja pai­kal­lis­ten set­le­ment­tien Pala­nen elä­mää -verk­ko­kaup­pa tar­jo­aa sii­hen hel­pon mah­dol­li­suu­den.

Eri­tyi­ses­ti jou­lun aikaan jokai­nen halu­aa tun­tea ole­van­sa tär­keä ja rakas­tet­tu. Kaik­ki meis­tä eivät kui­ten­kaan koe näin. Mil­tä kuu­los­tai­si, jos voi­sit tar­jo­ta tun­nel­mal­li­sen jou­lun yksi­näi­sel­le lap­sel­le tai nuo­rel­le omal­la koti­paik­ka­kun­nal­la­si?

Pala­nen elä­mää on uusi, Suo­men Set­le­ment­ti­lii­ton ja pai­kal­lis­ten set­le­ment­tien verk­ko­kaup­pa, jon­ka aineet­to­mil­la lah­joil­la autat taval­li­sia ihmi­siä ympä­ri Suo­men. Samal­la ilah­du­tat myös ystä­vää­si! Tutus­tu verk­ko­kaup­paan täs­tä!

Pala­nen elä­mää on ainut­laa­tui­nen tapa aut­taa: lah­jal­la­si voi­daan esi­mer­kik­si aut­taa lap­set jou­lu­lah­ja­lei­ril­le tai tukea Poi­kien Talon toi­min­taa. Verk­ko­kau­pas­sa voit vali­ta, mil­le paik­ka­kun­nal­le tai alu­eel­le lah­ja­si koh­dis­tuu. Kerä­tyt varat ohja­taan koko­nai­suu­des­saan juu­ri sinun valit­se­ma­si set­le­men­tin koh­tee­seen. Juu­ri pai­kal­li­suus tekee verk­ko­kau­pas­ta ainut­laa­tui­sen.

– Kysees­sä on inno­va­tii­vi­nen verk­ko­si­vus­to, jol­lais­ta ei kos­kaan aiem­min ole Suo­mes­sa teh­ty. Tämän verk­ko­kau­pan kaut­ta hyvää voi teh­dä luo­tet­ta­vas­ti ja pai­kal­li­ses­ti, ker­too Suo­men Set­le­ment­ti­lii­ton itäi­sen alu­een lap­si- ja nuo­ri­so­työn alue­pääl­lik­kö Erno Kää­riäi­nen.

Täl­lä het­kel­lä verk­ko­kau­pas­sa on aineet­to­mia lah­jo­ja yhdek­säl­tä paik­ka­kun­nal­ta ympä­ri Suo­men, Jyväs­ky­läs­tä muka­na on Jyvä­län Set­le­ment­ti. Ensi vuon­na tuo­te­va­li­koi­ma laa­je­nee lap­si- ja nuo­ri­so­työs­tä myös muil­le set­le­ment­ti­työn aloil­le.

Lah­jak­si hyvä teko

Set­le­men­teis­sä teh­dään työ­tä yhden­ver­tai­sen, moniar­voi­sen ja sosi­aa­li­ses­ti oikeu­den­mu­kai­sen Suo­men puo­les­ta. Toi­mim­me 50 paik­ka­kun­nal­la, pal­ve­luk­ses­sam­me on 5000 työn­te­ki­jää ja tuhan­sia vapaa­eh­toi­sia. Työm­me vai­kut­taa kai­kil­la elä­mä­na­lueil­la lap­si-, nuo­ri­so- ja van­hus­työs­tä opin­to-, kult­tuu­ri- ja moni­kult­tuu­ri­suus­työ­hön.

Pala­nen elä­mää on uusi mah­dol­li­suus teh­dä hyviä teko­ja. Kii­tos sinun, lap­sen jou­lu­aat­toon voi kuu­lua yhdes­sä­oloa, kes­kus­te­lua ja her­kul­li­nen ate­ria. Juh­la­vaan aamu­päi­vään kut­sut­tu lap­si tai nuo­ri saa koh­da­ta tur­val­li­sen aikui­sen sekä tul­la näh­dyk­si ja kuul­luk­si oma­na itse­nään. Kuin­ka pal­jon hyvää voim­me­kaan teh­dä, kun teem­me sen yhdes­sä?

Sivus­ton blo­gis­ta voit lukea kuu­lu­mi­sia sii­tä, kuin­ka kerä­tyil­lä varoil­la teh­dään hyvää työ­tä.

facebook.com/palanenelamaa
instagram.com/palanenelamaa
#pala­ne­ne­la­maa