Kurssit Musiikki Kesämusaviikko 10.-13.6.

Pianolla säestäminen

Haluat­ko oppia säes­tä­mään soin­tu­mer­keis­tä parem­min? Opis­ke­lem­me pia­nol­la säes­tä­mis­tä pien­ryh­mäs­sä. Opis­ke­li­jat säes­tä­vät tun­nil­la vuo­ro­tel­len ja muut seu­raa­vat ja lau­la­vat. Opis­ke­lem­me yhdes­sä help­po­ja, pal­jon käy­tet­ty­jä komp­pe­ja, joi­ta pys­tyy soit­ta­maan monel­la eri taval­la. Kaik­kein hel­poim­mat säes­tys­kom­pit onnis­tu­vat pari kuu­kaut­ta pia­no­tun­neil­la käy­neil­tä­kin. Pidem­mäl­lä ole­vat soit­ta­jat voi­vat ope­tel­la teke­mään esim. melo­di­sia säes­tyk­siä tai bas­so­kul­je­tuk­sia.


Maa­nan­tai­na 10.6. klo 17.45–18.30, tiis­tais­ta tors­tai­hin 11.–13.6. klo 17.45–19.15, 4 ker­taa


Ryh­mä­ko­ko: 4

Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Hin­ta: 65 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.