Kurssit Musiikki Kesämusaviikko 10.-13.6.

Ryhmälaulutunti

Opis­ke­lem­me lau­la­mis­ta pien­ryh­mäs­sä. Jokai­nen valit­see itsel­leen 1−2 lau­lua, joi­ta halu­aa työs­tää. Tun­nil­la lau­lam­me vuo­ro­tel­len ja muut seu­raa­vat: kan­nus­tam­me, kuun­te­lem­me, kes­kus­te­lem­me ja kokei­lem­me yhdes­sä haas­ta­via koh­tia. Yhdes­sä kuu­lem­me ja näem­me, miten lau­lu kehit­tyy. Mui­den lau­la­mis­ta seu­ra­tes­sa­si ymmär­rät enem­män myös omas­ta lau­la­mi­ses­ta­si.

Toi­mi­tat­han nuo­tit 3.6. men­nes­sä Jyvä­län toi­mis­toon tai opet­ta­jan säh­kö­pos­tiin: jaana.eloranta(at)gmail.com.


Ryh­mä­ko­ko: 4

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 74 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ryh­mä­lau­lu­tun­ti A:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 17.45–19.15, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Ryh­mä­lau­lu­tun­ti B:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 19.30–21.00, 4 ker­taa
<kl>110132</kl>

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.