Kurssit Senioriryhmät Liikunta, seniorit

Senioripilates, kesä 2019

Toi­min­nal­li­sia pila­tes-mene­tel­mään poh­jau­tu­via har­joi­tuk­sia senio­reil­le rää­tä­löi­tyi­nä. Ryh­mäs­sä har­joi­tam­me moni­puo­li­ses­ti tasa­pai­noa, var­ta­lon ja ala­raa­jo­jen voi­maa sekä liik­ku­vuut­ta. Kes­ki­tym­me teke­mään liik­keet oman hen­gi­tyk­sen tah­tiin ja yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­den. Tun­nit sisäl­tä­vät sekä seis­ten että lat­tial­la teh­tä­viä har­joit­tei­ta, tuo­le­ja voi käyt­tää tar­vit­taes­sa apu­na.

Kurs­si sopii sekä ensi­ker­ta­lai­sil­le että jo aiem­min pila­tes-mene­tel­mään tutus­tu­neil­le.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Pia-Maria Hem­mo­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16I

Senio­ri­pi­la­tes G:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 10.15–11.15, 5 ker­taa
Hin­ta: 20 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Senio­ri­pi­la­tes H:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 11.30–12.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 20 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä