Kurssit Keho ja mieli Shindo, pilates

Shindo rentoutusvenyttely, kesä 2019

Kurs­sil­la teh­dään lem­pei­tä ja ren­tout­ta­via Shin­do- ja sen jat­ko­me­ne­tel­män Jomon-veny­tyk­siä. Veny­tyk­set ovat teho­kas tapa pur­kaa jo ker­ty­nei­tä kuor­mi­tuk­sia sekä yllä­pi­tää kehon jous­ta­vuut­ta ja ennal­taeh­käis­tä jän­ni­tys­ten ker­ty­mis­tä. Samal­la mie­li kir­kas­tuu ja ren­tou­tuu. Veny­tyk­set ovat yksin­ker­tai­sia ja ne teh­dään rau­hal­li­ses­ti omaa kehoa kuun­nel­len ja arvos­taen. Eri­tyi­sen tehok­kaan veny­tyk­sis­tä tekee liik­keen, hen­gi­tyk­sen ja kes­kit­ty­mi­sen yhdis­tel­mä. Vai­ku­tus koh­dis­tuu mie­len ja kehon luon­nol­li­seen tasa­pai­noon. Har­joit­te­lun avain­sa­no­ja ovat ren­tous, luon­nol­li­suus ja omien voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen.

Shin­do sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja -kun­toi­sil­le.


Tors­tai­sin 2.5.–6.6. klo 18.00–19.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Anne Rah­ko­la

Hin­ta: 27 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.