Kurssit Tietoa ja taitoa Kielet

Suomen keskustelukurssi, kesä 2019

Osaat­ko jo jon­kun ver­ran suo­mea? Täl­lä kurs­sil­la kes­kus­te­lem­me pal­jon ja har­joit­te­lem­me puhu­mis­ta eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa. Opit myös puhe­kiel­tä. Har­joit­te­lem­me arki­sia asioi­ta: Miten ker­ron, mitä tänään tapah­tui? Mitä sanon työ­pai­kal­la kah­vi­pöy­däs­sä? Miten ker­ron, mil­tä minus­ta tun­tuu? Opis­ke­li­jat voi­vat myös toi­voa har­joi­tel­ta­via tilan­tei­ta. Kurs­si on tar­koi­tet­tu opis­ke­li­joil­le, jot­ka ovat tai­to­ta­sol­la A2-B1. Ope­tus­kie­le­nä on suo­mi.
Kat­so täs­tä kie­li­tai­to­ta­so­jen yleis­ku­vaus.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.–24.7. klo 18.00–19.15

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Hin­ta: 43€ (hin­nas­sa huo­mioi­tu maa­han­muut­ta­jien opin­to­se­te­lia­len­nus)

Opet­ta­ja: Mai­ju Lari

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.