Syyskuu 2018

Kuukauden kasvo: Suvi Ranttila

Olen Suvi Rant­ti­la. Minul­la on avio­mies ja 6-vuo­tias poi­ka. Muu­tim­me kol­me viik­koa sit­ten Lohi­kos­kel­le, jon­ka vuok­si alkusyk­sy on ollut yllät­tä­vän kii­rei­nen. Uudes­sa asun­nos­sa viih­dyim­me heti. Päi­vä­ko­ti, kou­lu, kaup­pa ja monen­lai­set lii­kun­ta­pai­kat ovat mel­kein vie­res­sä.

Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen vapaa­seen säes­tyk­seen eri­kois­tu­nut pia­non­soi­ton­opet­ta­ja (musiik­ki­pe­da­go­gi AMK) ja musii­kin­opet­ta­ja (FM). Minul­le on ker­ty­nyt moni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta pia­non­soi­ton, bän­di­soi­ton ja muun yhteis­musi­soin­nin sekä musii­kin­teo­rian opet­ta­mi­ses­ta, soit­to­mus­ka­rin, luo­van musiik­ki­pa­jan, impro­vi­soin­ti­pa­jan ja sävel­lys­pa­jan ohjaa­mi­ses­ta, säes­tä­mi­ses­tä ja musii­kin sovit­ta­mi­ses­ta. Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa olen opet­ta­nut vuo­des­ta 2014 alkaen pia­non­soit­toa, vapaa­ta säes­tys­tä, yhteis­musi­soin­tia ja soit­to­mus­ka­ria. Ope­tan pia­non­soit­toa myös Saa­ri­jär­vel­lä.

Nuo­re­na musii­ki­no­pis­ke­li­ja­na 2000-luvun alku­puo­lel­la sain idean, että voi­sin laa­tia itse vapaan säes­tyk­sen ope­tuk­seen pai­not­tu­van alkeis­pia­no­kou­lun, kos­ka sel­lai­ses­ta oppi­ma­te­ri­aa­lis­ta oli pulaa. Laa­ti­ma­ni Luo­vas­ti pia­nol­la -kir­ja jul­kais­tiin tou­ko­kuus­sa 2017. Se on ensim­mäi­nen Suo­mes­sa jul­kais­tu alkeis­ta aloit­ta­vil­le ja vähän aikaa soit­ta­neil­le oppi­lail­le sopi­va pia­no­kou­lu, jos­sa ope­te­taan alkeet kai­kis­ta vapaan säes­tyk­sen osa-alueis­ta sekä soit­to­tek­nii­kan ja nuo­tin­lu­vun perus­asiat. Ilok­se­ni kir­ja alkoi heti levi­tä ympä­ri Suo­mea. Vapaan säes­tyk­sen alkeis­o­pe­tus­ta olen saa­nut teh­dä tun­ne­tuk­si myös You­Tu­be-videol­la Mitä vapaa säes­tys on? 

Olen aina tykän­nyt opet­taa alkeis­ta aloit­ta­via tai vas­ta vähän aikaa soit­ta­nei­ta pia­no-oppi­lai­ta. Innos­tuin itse jo lap­se­na soin­tu­mer­keis­tä soit­ta­mi­ses­ta, sovit­ta­mi­ses­ta, popu­laa­ri­musii­kis­ta ym., joi­ta musiik­kio­pis­tos­sa ei juu­ri­kaan ope­tet­tu, ja haluan opet­taa nii­tä myös omil­le oppi­lail­le­ni var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Kan­sa­lais­opis­tos­sa opet­taes­sa on hie­noa, että oppi­lai­den jou­kos­sa on myös monia pit­kään musiik­kia har­ras­ta­nei­ta lukio­lai­sia ja aikui­sia. Itse olen eri­kois­tu­nut popu­laa­ri­musiik­kiin. Oppi­laan oman valin­nan mukaan pys­tyn opet­ta­maan pop­pia, roc­kia, gos­pe­lia, iskel­mää, lat­te­rei­ta, jazzia, blue­sia ja count­rya. Vah­vuu­te­ni musii­kin­opet­ta­ja­na on moni­puo­li­nen, moti­voi­va ja oppi­ja­läh­töi­nen ope­tus, jos­sa oppi­laan omat toi­veet huo­mioi­daan. Pidem­mäl­lä ole­vien oppi­lai­den ope­tus läh­tee­kin muka­vas­ti liik­keel­le omis­ta toi­ve­kap­pa­leis­ta.

Joka vuo­si oppi­lai­den jou­kos­sa on ollut myös sel­lai­sia aikui­sia, jot­ka pys­ty­vät hyö­dyn­tä­mään musiik­kia työs­sään. Luo­kan­opet­ta­jia, las­ten­tar­han­opet­ta­jia, nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä, van­hus­ten paris­sa työs­ken­te­le­viä tai musiik­kia­lan ammat­ti­lai­sia opet­taes­sa­ni huo­mioin koko ajan, miten he voi­vat hyö­dyn­tää pia­non­soit­to­tai­toa tai mui­ta musii­kil­li­sia tai­to­ja työs­sään. Roh­kai­sen hei­tä soit­ta­maan työ­pai­kal­laan ja ohjaa­maan myös lap­sia tai aikui­sia musi­soi­maan.

Jyvä­läs­sä on muka­va opet­taa. Minul­la on muka­via oppi­lai­ta ja työ­ka­ve­rei­ta. Lau­lun- ja soi­ton­opet­ta­jien teke­mä yhteis­työ näkyy esim. jou­lu- ja kevät­kon­ser­teis­sa, ja vii­me kevään kon­ser­tis­sa oli muka­na myös tans­sia ja kuva­tai­det­ta. Ope­tuk­sen näkö­kul­mas­ta Jyvä­län hyvä puo­li on myös se, että suu­rim­mal­la osal­la pia­no-oppi­lais­ta on 30 minuu­tin mit­tai­nen soit­to­tun­ti, jos­sa ehtii aina jotain uut­ta. Iso plus­sa on myös kol­me vuot­ta sit­ten raken­net­tu Jyvä­län Set­le­ment­ti­ta­lo, jos­sa on hyvä sisäil­ma, ajan­mu­kai­set luok­ka­ti­lat ja salit. Popu­laa­ri­musii­kin ope­tus toi­mii hyvin hyvien äänen­tois­to­lait­tei­den ansios­ta.

Jyvä­läs­sä on hyvä ilma­pii­ri. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta ja jokai­nen opet­ta­ja ja oppi­las saa esit­tää omia toi­vei­ta ja kehit­tää oppi­lai­tos­ta parem­mak­si. Joka syk­sy ja kevät tar­jo­taan uusia kurs­se­ja toi­vei­den mukaan. Jyvä­läs­sä olen saa­nut teh­dä sel­lais­ta työ­tä, jota haluan ja minul­la on lähes aina hyvä olo työ­päi­vän jäl­keen. Oma työ­ni tun­tuu tär­keäl­tä eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun huo­maan lap­sen tai aikui­sen innos­tu­van soit­ta­mi­ses­ta tai sävel­tä­mi­ses­tä, ja kun hän ker­too, mitä hyvää musiik­ki­har­ras­tus on tuo­nut hänen elä­mään­sä tai ker­too hyö­dyn­tä­vän­sä soit­to­tai­to­aan esim. suku­juh­lis­sa tai omal­la työ­pai­kal­laan.

Lop­pu­ke­säs­tä sain iha­nan vies­tin vii­me kevää­nä pia­no­tun­neil­la­ni käy­neel­tä oppi­laal­ta, joka pää­si opis­ke­le­maan musiik­kia:

”Hei Suvi! Kii­tos pal­jon tehok­kais­ta ja muka­vis­ta pia­no­tun­neis­ta ja pää­sy­koe­val­men­nuk­ses­ta! Kokeet meni­vät niin hyvin, että oli­sin pääs­syt opis­ke­le­maan ihan kaik­kiin hake­mii­ni koh­tei­siin (pop/­jazz-lau­lu pää­ai­nee­na). Aloi­tan siis opin­not Hel­sin­gis­sä… Aikai­sem­min häpe­sin pia­non­soit­to­tai­toa­ni, mut­ta ope­tuk­se­si tulok­se­na olen saa­nut uut­ta roh­keut­ta ja olen nyt jopa innos­tu­nut pia­non­soi­tos­ta. Kii­tos!”

Suvin kurs­sit Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa syk­syl­lä 2018:

Pia­no ja/tai vapaa säes­tys
(Kes­ki­vii­kol­le ja per­jan­tail­le mah­tuu vie­lä muu­ta­ma oppi­las)

Yhteis­musi­soin­ti
(Per­jan­tai­na on tilaa uudel­le yhteis­musi­soin­ti­ryh­mäl­le, kes­ki­viik­ko­na klo 18 kokoon­tu­vaan pop/­rock-yhtyee­seen mah­tuu vie­lä yksi soit­ta­ja lau­la­van kita­ris­tin ja cajon-laa­tik­ko­rum­mun soit­ta­jan kokoon­pa­noon)

Ilmoit­tau­tu­mi­set Suvil­le, p. 040 567 5435.