Tarjolla maahanmuuttajatyön harjoittelupaikkoja kevät-kesäkaudelle 2019

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa on vuo­des­ta 2012 läh­tien ollut käyn­nis­sä Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­ma Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus, joka tar­jo­aa 2–3 kuu­kau­den mit­tai­sia kurs­se­ja 17–29 -vuo­tiail­le työt­tö­mil­le ja vail­la opis­ke­lu­paik­kaa ole­vil­le maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le. Kurs­seil­la nuo­ret opis­ke­le­vat suo­men kiel­tä eri tai­to­ta­son mukai­sis­sa pien­ryh­mis­sä sekä saa­vat tukea kotou­tu­mi­seen ja opis­ke­lu- ja työ­elä­mä­val­miuk­sien kar­tut­ta­mi­seen. Käy­täm­me toi­min­nal­li­sia mene­tel­miä; luok­ka­muo­toi­sen opis­ke­lun lisäk­si teem­me vii­koit­tain vie­rai­lu­ja, kok­kai­lem­me, pelaam­me, lii­kum­me, musi­soim­me. Ope­tus on mak­su­ton­ta ja sitä on tar­jol­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 9–14 välil­lä.  Mak­si­mi­tun­ti­mää­rä on 22 tun­tia vii­kos­sa ja tun­ti­mää­rää voi­daan sää­tää nuo­ren elä­män­ti­lan­ne huo­mioi­den hänel­le sopi­vak­si, eli myös pie­nem­mäl­lä tun­ti­mää­räl­lä on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen.

Vähin­tään B1-tason tai­ta­jil­le sekä suo­mea äidin­kie­le­nään puhu­vil­le aikui­sil­le tar­joam­me Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­ses­sa mah­dol­li­suu­den tutus­tua moni­kult­tuu­ri­seen ohjaus­työ­hön ja S2-ope­tuk­seen toi­mi­mal­la avus­ta­va­na ohjaa­ja­na. Työ­ko­kei­luun sisäl­tyy myös toi­min­nan suun­nit­te­lua ohjaa­ja­tii­min kans­sa, tun­tien val­mis­ta­mi­seen osal­lis­tu­mis­ta, toi­min­nan arvioi­mis­ta ja kehit­tä­mis­tä. Avai­met onnis­tu­mi­seen tar­jo­aa näkö­ala­pai­kan kenel­le tahan­sa kotou­tu­mis­työs­tä tai sosi­aa­li-, kas­va­tus- tai nuo­ri­so­työn alois­ta kiin­nos­tu­neel­le.

Tam­mi-maa­lis­kuun jak­sol­lam­me on vie­lä muu­ta­mia vapai­ta paik­ko­ja opis­ke­li­joil­le. Myös har­joit­te­li­ja­rek­ry on nyt käyn­nis­sä, joten suo­sit­te­lem­me otta­maan yhteyt­tä pikai­ses­ti jo mar­ras­kuun aika­na sopiak­sem­me haas­tat­te­lua­jan. Huh­ti-kesä­kuun kurs­sil­le haku käyn­nis­tyy hel­mi­kuus­sa. Kevään kurs­sil­la pää­fo­kus on kie­li­tai­to­ta­son mukai­ses­sa suo­men kie­len ope­tuk­ses­sa ja ope­tus­ta tar­jo­taan nel­jä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa.

Ope­tus tapah­tuu Vii­ta­nie­mes­sä sijait­se­vas­sa toi­mi­pis­tees­säm­me,
Vii­ta­jy­väs­sä.

Otat­han roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysyt lisää!

Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380

Lue lisää Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­ses­ta.