Kurssit Tietoa ja taitoa Ilmaisu, vuorovaikutus

Tee blogi tai kotisivu, kesä 2019

Blo­gi­kurs­sil­la tutus­tum­me laa­jas­ti käy­tet­tyyn WordPress-sisäl­lön­hal­lin­taoh­jel­mis­toon, jon­ka avul­la saa teh­tyä hel­pos­ti sel­keän blo­gin tai koti­si­vun. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la tutus­tum­me ohjel­mis­ton käy­tön perus­tei­siin ja hah­mot­te­lem­me kurs­si­lais­ten omia sivu­ja. Toi­sel­la ker­ral­la tutus­tum­me WordPres­sin edis­tyk­sel­li­sem­pään käyt­töön ja lisä­osiin. Kurs­sil­ta saa hyvät eväät oma­toi­mi­seen kotisivun/blogin yllä­pi­toon. Kurs­sil­le tul­les­sa oli­si hyvä olla jo mie­les­sä, mis­tä aihees­ta halu­aa alkaa teh­dä koti­si­vu­ja tai blo­gia.


Maa­nan­tai­sin 20.–27.5. klo 17.00–20.15

Ryh­mä­ko­ko: 7–8

Opet­ta­ja: Tep­po Sal­mi­nen

Hin­ta: 42€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.