Kurssit Tietoa ja taitoa Ilmaisu, vuorovaikutus

Tietoinen, rakentava vuorovaikutus -jatkokurssi, kesä 2019

Täl­lä kurs­sil­la syven­näm­me jo opit­tu­ja raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tai­to­ja. Päi­vän tee­mo­ja ovat myös viha, anteek­sian­ta­mi­nen ja omat mokat. Mitä tär­kei­tä tar­pei­ta vihan tun­teen taus­tal­la on ja miten vihaa voi ilmais­ta raken­ta­vas­ti ja miten omiin mokiin voi suh­tau­tua empaat­ti­ses­ti. Lisäk­si tut­kim­me, miten voim­me pyy­tää anteeksi/ottaa anteek­si­pyyn­nön vas­taan niin, että ”anteek­si ” ei ole pel­käs­tään sana, vaan tun­teet ja tar­peet tule­vat kuul­luik­si ja voim­me vah­vis­taa yhteyt­tä itseem­me ja toi­siin.

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus perus­tuu mind­ful­nes­siin ja NVC (Non­vio­lent Com­mu­nica­tion) -pro­ses­siin. Kurs­si sovel­tuu raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen perus­kurs­sin käy­neil­le tai muul­la tavoin NVC:tä aikai­sem­min opis­kel­leil­le.


Sun­nun­tai­na 19.5. klo 11.00–17.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 32€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.