Kurssit Tietoa ja taitoa Ilmaisu, vuorovaikutus

Tietoinen, rakentava vuorovaikutus -johdantokurssi, kesä 2019

Eri­tyi­ses­ti haas­teel­li­sis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa tulee usein sanot­tua sel­lais­ta, mitä myö­hem­min katuu tai ei saa sanot­tua halua­mi­aan asioi­ta, eikä myös­kään pys­ty kuun­te­le­maan tois­ta ihmis­tä. Täl­lä kurs­sil­la saat työ­ka­lu­ja, joi­den avul­la voit ilmais­ta itseä­si sel­keäs­ti ja kuun­nel­la tois­ta ihmis­tä empaat­ti­ses­ti. Samal­la voit luo­da ja säi­lyt­tää yhtey­den itsee­si ja toi­siin kai­kis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa.

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus perus­tuu mind­ful­nes­siin eli tie­toi­seen, hyväk­sy­vään läs­nä­oloon ja Mars­hall Rosen­ber­gin kehit­tä­mään NVC (Non­vio­lent Com­mu­nica­tion) -pro­ses­siin.


Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Hin­ta: 23 €

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si A
Lau­an­tai 18.5. klo 11.00–15.15, 1 ker­ta
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Kurs­si B
Lau­an­tai 24.8. klo 11.00–15.15, 1 ker­ta
Ilmoit­tau­du