Kurssit Keho ja mieli Jooga

Tiibetiläinen jooga ja meditaatio

Opet­te­lem­me yhdek­sän puh­dis­ta­vaa hen­gi­tys­tä -har­joi­tuk­sen sekä vii­den liik­keen medi­ta­tii­vi­sen Tsa Lung -joo­gan, jota teh­dään lat­tial­la tai tuo­lil­la istuen.
Tii­be­tik­si ”tsa” tar­koit­taa kana­via ja ”lung” tuul­ta eli ener­gi­aa. Yksin­ker­tai­sis­sa, mut­ta voi­mak­kais­sa Tsa Lung -har­joi­tuk­sis­sa pyri­tään puh­dis­ta­maan ja vapaut­ta­maan kehon, tun­ne­ta­son ja mie­len luk­kiu­tu­mia, jot­ka estä­vät mei­tä lepää­mäs­tä luon­nol­li­ses­sa mie­len­rau­has­sa. Samal­la Tsa Lung on teho­kas tapa kehit­tää kehon ja mie­len yhteyt­tä ja syven­tää medi­taa­tio­ta. Har­joi­tuk­set tule­vat bön-budd­ha­lai­ses­ta perin­tees­tä yli 1000 vuo­den takaa tar­jo­ten meil­le mah­dol­li­suu­den tun­nis­taa oma vii­saus­luon­tom­me, jos­ta käsin voim­me olla hyö­dyk­si sekä itsel­lem­me että toi­sil­le.
Kurs­si on suun­nat­tu kai­kil­le, eikä sii­hen tar­vi­ta ennak­ko­tie­to­ja. Se sopii myös syven­tä­väk­si ja ker­taa­vak­si kurs­sik­si niil­le, jot­ka ovat oppi­neet Tsa Lung -har­joi­tuk­sen aiem­min. Voi­mak­kaat hen­gi­tys­har­joi­tuk­set eivät kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä sovi ras­kaa­na ole­vil­le nai­sil­le tai hen­ki­löil­le, joi­den sai­raus on aktii­vi­ses­sa vai­hees­sa. Jos ter­vey­teen liit­ty­vät kysy­myk­set askar­rut­ta­vat sinua, voit ottaa yhteyt­tä opet­ta­jaan Jyvä­län kaut­ta.


Lau­an­tai 13.4. klo 11.00‒17.00 (1 ker­ta)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒12

Opet­ta­ja: Anna-Kai­sa Hir­va­nen

Hin­ta: 40 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du