Tilapalvelut

Jyvä­län Set­le­ment­ti ry:n moder­nis­ta, hyvin ilmas­toi­dus­ta ja akus­ti­ses­ta set­le­ment­ti­ta­los­ta voit vuo­kra­ta tilo­ja omia tilai­suuk­sia­si tai yhdistyksesi/yrityksesi tar­pei­ta var­ten. Tilat sovel­tu­vat esi­mer­kik­si kou­lu­tus- ja ryh­mä­toi­min­taan, kokous­ti­loik­si tai tapah­tu­mien ja juh­lien pito­pai­kak­si. Tilo­ja voi vara­ta yksit­täin tai useam­man ker­ral­la. Voit hyö­dyn­tää myös viih­tyi­sää piha-aluet­ta tapah­tu­mien yhtey­des­sä.

Vuo­krat­ta­vis­sa on myös näyt­te­ly­ti­la toi­sen ker­rok­sen aulas­sa.

Vuo­krauk­sen kes­to sovi­taan tar­peen mukaan. Varauk­sen hin­taan vai­kut­ta­vat mm. tila, ajan­koh­ta, kes­to ja varaus­ker­to­jen mää­rä.

Ota yhteyt­tä, ker­ro tilan­tar­pee­si ja pyy­dä tar­jous:

Toi­min­nan­joh­ta­ja
Hele­na Huo­vi­la
helena.huovila[at]jyvala.fi
p. 040 522 5448

Jyvä­läs­tä voit ostaa myös hyvin­voin­tia ja osaa­mis­ta. Tutus­tu ohjel­ma­pa­ket­tei­hin täs­tä!