Näyttelytila

Jyvä­län Set­le­ment­ti ry tar­jo­aa näyt­te­ly­ti­laa osoit­tees­sa Palo­kun­nan­ka­tu 16. Kes­kei­sel­lä pai­kal­la toi­sen ker­rok­sen aulas­sa sijait­se­van vit­rii­nin ohi kul­kee päi­vit­täin sato­ja kävi­jöi­tä. Vit­rii­niin toi­vo­taan ennen kaik­kea Jyvä­län toi­min­taan liit­ty­viä, hen­ki­lös­tön tai asiak­kai­den toi­mes­ta toteu­tet­ta­via näyt­te­lyi­tä.

Kau­pal­lis­ta toi­min­taa har­joit­ta­vil­ta tai­tei­li­joil­ta, käsi­työ­läi­sil­tä ja tai­de­seu­roil­ta peri­tään vit­rii­nin käy­tös­tä vuo­kraa 50 euroa / kk. Jyvä­län väel­le näyt­te­ly­ti­lan käyt­tö on mak­su­ton­ta.

Vit­rii­ni on lukol­li­nen ja se on valais­tu sisä­puo­lel­ta klo 8–20. Vit­rii­nis­sä on kol­me lasi­hyl­lyä.

Vit­rii­nin mitat: kor­keus: 160 cm, leveys: 135 cm, syvyys: 50 cm.

Käyt­tö­oh­jeet

Haki­jan tulee sitou­tua vit­rii­nin käyt­tö­oh­jei­siin. Näyt­te­ly­ti­lan käyt­tö­ai­ka on pää­sään­töi­ses­ti 1 kk mukaan lukien pys­ty­tyk­sen ja pur­ka­mi­sen. Näyt­teil­lea­set­ta­jan tulee ottaa yhteyt­tä näyt­te­ly­vas­taa­vaan ennen ra-ken­ta­mis­ta ja pur­ka­mis­ta. Ennen raken­ta­mis­ta tulee var­mis­taa, että näyt­te­ly on vit­rii­niin sovel­tu­va, sil­lä vit­rii­nin ripus­tus­mah­dol­li­suu­det ovat rajal­li­set. On myös sovit­ta­va mah­dol­lis­ten tie­dot­tei­den sijoit­te­lus­ta aula­ti­laan. Vit­rii­nin tulee olla näyt­te­lyn jäl­keen alku­pe­räi­ses­sä kun­nos­sa.

Näyt­teil­lea­set­ta­ja vas­taa:
•    näyt­te­lyn raken­ta­mi­ses­ta ja pur­ka­mi­ses­ta
•    tie­do­te­teks­teis­tä sekä mah­dol­li­sis­ta julis­teis­ta
•    halu­tes­saan ava­jais­ti­lai­suu­den jär­jes­te­lyis­tä
•    näyt­te­lye­si­nei­den vakuut­ta­mi­ses­ta myös näyt­te­lyn raken­ta­mi­sen ja pur­ka­mi­sen ajal­le.

Näyt­te­ly­ti­laa voi hakea ympä­ri vuo­den. Hake­muk­sia käsit­te­lee Jyvä­län hen­ki­lö­kun­ta.

Hae näyt­te­ly­ti­laa:
jyvala[at]jyvala.fi
p. 014 217 202