Mummola

Lapsille

Mum­mo­la on ala­kou­lui­käis­ten las­ten, senio­rei­den sekä mum­mo­la­hen­kis­ten aikuis­ten yhtei­nen olo­huo­ne. Mum­mo­la tar­jo­aa kou­lu­päi­vän jäl­keen lap­sil­le tur­val­li­sen ja läm­min­hen­ki­sen ympä­ris­tön sekä muka­vaa teke­mis­tä. Välil­lä teh­dään koti­läk­sy­jä, pela­taan ja piir­re­tään; välil­lä uppou­du­taan käden­tai­toi­hin, lue­taan ja ulkoil­laan. Toi­min­nan sisäl­löt syn­ty­vät las­ten, per­hei­den ja vapaa­eh­tois­ten ideoi­den ja toi­vei­den poh­jal­ta.

Mum­mo­las­sa on aina pai­kal­la vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta senio­rei­ta sekä mah­dol­li­ses­ti mui­ta mum­mo­la­hen­ki­siä aikui­sia. Käyn­ti­mak­su on 3 euroa / ker­ta, sisäl­täen väli­pa­lan ja toi­min­ta­ma­te­ri­aa­lit.

Kat­so video ja tule mukaan!

Mum­mo­laan kokoon­nu­taan maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin klo 12.00–16.00 väli­se­nä aika­na. Mum­mo­la toi­mii kou­lu­jen luku­kau­den ajan Jyvä­län Set­le­ment­ti­ta­los­sa, osoit­tees­sa Palo­kun­nan­ka­tu 16.

Senioreille

Mum­mo­la on ala­kou­lui­käis­ten las­ten ja senio­rei­den yhtei­nen olo­huo­ne. Mum­mo­la tar­jo­aa kou­lu­päi­vän jäl­keen lap­sil­le tur­val­li­sen ja läm­min­hen­ki­sen ympä­ris­tön sekä senio­reil­le muka­vaa yhdes­sä­oloa las­ten kans­sa. Välil­lä teh­dään koti­läk­sy­jä, pela­taan ja piir­re­tään; välil­lä uppou­du­taan käden­tai­toi­hin, lue­taan ja ulkoil­laan. Toi­min­nan sisäl­löt syn­ty­vät las­ten, per­hei­den ja vapaa­eh­tois­ten ideoi­den ja toi­vei­den poh­jal­ta.

Mum­mo­las­sa on aina pai­kal­la vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta senio­rei­ta sekä mah­dol­li­ses­ti mui­ta mum­mo­la­hen­ki­siä aikui­sia. Oli­si­ko sinul­la aikaa ja innos­tus­ta tul­la luo­maan läm­pöis­tä Mum­mo­lan tun­nel­maa? Lue lisää ja tule mukaan!

Lisä­tie­to­ja:
Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378