Vapaaehtoistoiminnan koulutukset

Jyvä­län Set­le­ment­ti tar­jo­aa usei­ta kiin­nos­ta­via vapaa­eh­tois­toi­min­nan muo­to­ja mm. lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä, Mum­mo­las­sa, moni­kult­tuu­ri­ses­sa työs­sä ja ver­tais­ryh­mien ohjaa­ja­na. Jos vapaa­eh­tois­toi­min­ta kiin­nos­taa, tule mukaan vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­seen!

Kou­lu­tuk­ses­sa saat tie­toa vapaa­eh­tois­toi­min­nan peri­aat­teis­ta, oikeuk­sis­ta ja vel­vol­li­suuk­sis­ta sekä vapaa­eh­tois­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sis­ta Jyvä­län Set­le­men­tis­sä. Lisäk­si kou­lu­tus sisäl­tää tie­toa Jyvä­län Set­le­men­tis­tä, set­le­ment­ti­työs­tä ja set­le­ment­ti­liik­kees­tä.

Kou­lu­tus sisäl­tää ope­tuk­sen, mate­ri­aa­lit ja kah­vi­tuk­sen.

Kou­lu­tus on mak­su­ton.

Seu­raa­va kou­lu­tus tulos­sa syys­kuus­sa!